CV-ul directorului

 

Informaţii personale
Nume, prenume Rotaru Iulia
Data naşterii 25.05.1963
 Sex Feminin
Adresă
Telefon Serviciu:

022333543

Domiciliu:

022481651

Mobil:

069369874

Alte date de contact:

 

Fax
E-mail ciocana.gradi30@gmail.com
Locul de muncă

pentru care candidează

Creşa-grădiniţă nr.30 ,,Clopoţelul”

Experienţa profesională

Perioada 2000 – prezent, Creşa- grădiniţă nr.30, or. Chişinău, str. P. Zadnipru, 7/1
Funcţia sau postul ocupat Director
Principalele activităţi si responsabilităţi –          asigurarea capacităţii organizaţionale a instituţiei;

–          organizarea, controlul, monitorizarea şi evaluarea activităţii întregului personal al instituţiei;

–          coordonarea acţiunilor de asigurare a calităţiiprocesului educaţional;

–          organizarea şi coordonarea prteneriatelor educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovarea imaginii instituţiei în comunitate;

–          asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Perioada 1993-2000 , Grădiniţa nr.198
Funcţia sau postul ocupat Metodist
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia şi personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii.

–          Asigurarea perfecţionării continue a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

–          Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale şi metodice a personalului didactic.

Perioada 1987- 1993, Grădiniţa nr.100

1985- 1987, Grădiniţa nr. 169

Funcţia sau postul ocupat Educator
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Implimentarea, la nivel de grupă, a programei educaţiei preşcolare.

–          Realizarea procesului educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specific; crearea mediului educaţional favorabil dezvoltării copiilor;

–          Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia.

 

 

Educaţie şi formare

Perioada 1982-1985
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă, ЗТ-1 nr.535403, eliberată 26.02.1985

-educator în instituţiile preşcolare

Domenii principale studiate / competenţe dobândite -organizarea procesului educativ-instructiv cu copiii preşcolari

-psihologia copiilor preşcolari şi particularităţile de vîrstă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Şcoala Pedagogică Orăşănească din Chişinău
Perioada 1987-1992
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă, Seria E Nr.6250

Profesor de pedagogie şi psihologie preşcolară.Educator

Domenii principale studiate / competenţe dobândite -psihopedagogia comunicării

-fundamente ştiinţifice ale educaţiei preşcolare

-probleme actuale ale didacticii preşcolare

-psihopeagogia succesului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitate Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” din Chişinău

 

Perioada 2013-2015

 

Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de master, învăţămînt superior, nr.615650646873, elib.30.06.2015

Psihopedagogie universitară

Domenii principale studiate / competenţe dobândite -Fundamente teoretice generale ale educaţiei şi instruirii

-Teoria şi metodologia evaluării

-Psihologia proceselor cognitive/Didactica ariei curriculare

-Psihopedagogia comunicării

-Paradigmele patopsihologiei/Formarea comprtrnţelor

-Managementul educaţional

-Psihologia influenţelor sociale/Educaţia prin valori şi pentru valori

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chişinău

 

Perioada 2012
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de grad managerial întîi, ordinului ME NR.707 din 19.07.2012.

Certificat de grad didactic întîi, ordinului ME NR.708 din 19.07.2012.

 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Atestarea cadrului managerial

Confirmare grad managerial întîi

Confirmarea grad didactic întîi

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Perioada 2011
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursului tematic de perfecţionare Management educaţional, Nr. de înregistrare 11484
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Elaborarea Planului de dezvoltare  instituţional: viziunea şi misiunea instituţiei; analiza SWOT; identificarea, formularea şi prioritizarea problemelor; formularea obiectivelor generale şi determinarea activităţilor; monitorizarea şi evaluarea implimentării PDI.
Numele furnizorului de formare Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada 2010
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Cursul de formare continuă ,,Planificarea pentru o învăţare semnificativă în baza standartelor profesionale” Nr. 9457
Domenii principale studiate / competenţe dobândite –          Strategii  de învăţare integrată, interactivă şi semnificativă

–          Planul Personalizat de Dezvoltare Profesională (PPDP) al cadrului didactic din instituţia de educaţie timpurie

–          Planificarea procesului educaţional

Numele furnizorului de formare Programul Educaşional ,,Pas cu Pas”

 

Perioada 2007
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la programul de dezvoltare profesionalăa managerilor din grădiniţe ,,Educaţia pentru toţi- iniţiativă de acţiune rapidă”
Domenii principale studiate / competenţe dobândite

 

Dezvoltarea  profesională a managerilor din grădiniţe
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun.Chişinău
Perioada 2005
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la cursurile de perfecţionare, Seria CRP, nr.031151
Domenii principale studiate / competenţe dobândite

 

psihopedagogia învăţămîntului formative

-conţinuturile curriculare al disciplinei predate

-tehnologii de predare-învăţare-evaluare

-inform. Procesului educaţional

Numele furnizorului de formare Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perioada Ianuarie 2016
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Seminarul instructive-metodic ,,Managementul şedinţelor”
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Organizare şi desfăşurarea calitativă a şedinţelor în instituţiile preşcolare
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun.Chişinău
Perioada 2015
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Seminarul Internaţional din Grecia, ord.nr.1078, din 21 septembrie 2015
Domenii principale studiate / competenţe dobândite  

Schimb de experienţă;

 

Numele furnizorului de formare Direcţia Generală  Educaţie Tineret şi Sport
Perioada Octombrie 2015
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nr 23/10/15-10
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Studierea  şi aplicarea actelor legislative şi normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Numele furnizorului de formare Centrul de instruire în domeniul Securităţii în muncă şi releţiilor de muncă S.R.L.  ,,A.G. Service Consulting”
Perioada Decembrie 2015
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la seminarul instructive- metodic pentru manageri ,,Aplicarea documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei preşcolare”
Domenii principale studiate / competenţe dobândite –          Difirenţierea actelor legislative, normative si de politici educaţionale

–          Analiza actelor de politici educaţionale

–          Aplicarea diverselor acte legislative şi normative în activitatea managerială

Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun.Chişinău
Perioada Mai 2014
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Seminarul informativ cu tematica ,,Tipuri de concedii ce pot fi acordate salariatului “
Domenii principale studiate / competenţe dobândite -Managementul resurselor umane

– Acordarea corectă a concediilor

Numele furnizorului de formare Secţia resurse umane a Direcţiei Generale Educaţie Tineret şi Sport
Perioada Iunie 2014, Februarie 2011
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de absolvire a cursului tematic de instruire/perfecţionare în domeniul Protecţiei Civile, Seria A MMII Nr.035055,

Nr. de înregistrare 007480; Seria A MMII nr.035055, Nr. de înregistrare 3393

Domenii principale studiate / competenţe dobândite -Protecţia civilă

-Măsuri de protecţia civilă

-Acordarea  primului ajutor

Numele furnizorului de formare MAI, Serviciul Protecţiei Civile şi situaţiilor Excepţionale, Centrul Republican de Instruire
Perioada Octombrie 2014
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Seminarul  instructive-metodic pentru managerii din instituţiile de învăţămînt preşcolar
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Managementul formării unei echipe eficiente- dimensiune a bunăstării şi performanţelor în colectiv
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun.Chişinău
Perioada 2013
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare în calitate de moderator la reuniunea metodică pentru cadrele didactice din instituţiile preşcolare Ord.DGETS nr.137 din 22.01.2013
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Formarea reprezentărilor matematice elementare la copiii preşcolari în cadrul activităţilor integrate
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Perioada 2013
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Seminarul  ,,Managemenul resurselor umane”, sesiunea I- Angajarea şi demisia legală a salariaţilor
Domenii principale studiate / competenţe dobândite –          Managementul resurselor umane

–          Angajarea şi demisia legală a angajaţilor

Numele furnizorului de formare Secţia resurse umane a Direcţiei Generale Educaţie Tineret şi Sport
Perioada Iunie 2013; Decembrie 2013
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Seminarul instructiv-metodic pentru managerii instituţiilor preşcolare
Domenii principale studiate / competenţe dobândite -Aplicarea procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preşcolar vîn cazurile de abuz, neglijare, exploatare trafic al copilului.

-Organizarea instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului

 

Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Perioada 2009
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă ce certifică participarea d-nei Iu. Rotaru la stagiul de formare ,,Managementul proiectelor comunitare” în parteneriat cu Departamentul Educaţiei din Dobrici, Bulgaria în cadrul proiectului ,,…a şti pentru a fi…”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Proiecte internaţionale şi naţionale
Perioada 2011-prezent
Calificarea / diploma, obţinută Protocol de colaborare, Inspectoratul Şcolar General Judeţean Mureş, Nr.9348 ,,Educaţie prin cultură- prieteni fără frontieră”

Grădiniţa cu P.P. Nr.10, Tîrgu Mureş şi Grădiniţa cu P.N. Nr.30, mun. Chişinău

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Promovarea pe bază de parteneriat active şi identificarea politicilor educaţionale

Definirea şi dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul de interes comun

Numele furnizorului de formare

 

 

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport mun. Chişinău şi Inspectoratul Şcolar General Judeţean Mureş

Grădiniţa cu P.P. Nr.10, Tîrgu Mureş şi Grădiniţa cu P.N. Nr.30, mun. Chişinău

Perioada Noiembrie 2014
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare în cadrul dezbaterilor cu tema ,,Parteneriatul şcoală-familie-grădiniţă, unul din factorii primordiali la adaptarea copilului de 7 ani la regimul şcolar” Nr.10 din 27.11.2014
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Proiectarea de lungă durată structurată pe unităţi de învăţare şi centrată pe formarea de competenţe la disciplinele şcolare din învăţămîntul primar
Numele furnizorului de formare Şcoala primară nr.83 ,,Grigore Vieru”
Perioada 2013
Calificarea / diploma, obţinută Acord de colaborare, Creşa-grădiniţă nr.30 cu AOP de la Grădiniţa de copii nr.30 ,,Clopoţelul”
Domenii principale studiate / competenţe dobândite -Asigurarea condiţiilor optime pentru dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică a copiilor de vîrstă preşcolară

-promovarea parteneriatului instituţiei cu familia

-Sporirea eficienţei procesului didactic, participarea şi contribuirea activă la dezvolarea bazei tehnico-didactico-materiale prin transmiterea bunurilor materiaoe ale asociaţiei în folosinţa I.P.nr.30

Numele furnizorului de formare Creşa-grădiniţă nr.30 cu AOP de la Grădiniţa de copii nr.30 ,,Clopoţelul”
Perioada 2015
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de recunoştinţă pentru sprijinul acordat şi participare activă în cadrul campaniei de caritate ,,Un năsuc roşu-un sufleţel salvat”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău, Grădiniţa nr.30 şi Asociaţia obştească ,,Noi suntem alături”
Perioada 2010
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă se decernează d-nei Iu. Rotaru pentru promovarea valorilor muzical-folclorice naţionale ,,Debut la orice vîrstă”
Numele furnizorului de formare Pretura sectorului Ciocana, mun. Chişinău
Perioada 2008
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă se decernează d-nei Iu. Rotaru pentru prestaţia deosebită în cadrul Festivalului Municipal al creaţiei artistice ,,Şezătoare”
Numele furnizorului de formare Consiliul Municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
Perioada 2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015
Calificarea / diploma, obţinută Diplome de Gradul I şi Gradul II pentru pregătirea calitativă a instituţiei către noul an de studii
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Perioada 2010
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă pentru locul I la Concursul municipal ,, Ploaia steluţelor”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Perioada 2009, 2014
Calificarea / diploma, obţinută Diplome de participare la Proiectul educaţional concurs municipal ,,Mărţişor- sărbătoarea în alb şi roşu”
 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Motivarea cadrelor didactice şi a părinţilor pentru participarea cu lucrări confecţionate manual

-Organizarea expoziţiilor tematice

Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Perioada 2008, 2011,2012,2014,2015
Calificarea / diploma, obţinută Diplome pentru locul I, II , III  la Proiectul educaţional concurs municipal ,,Scena copiilor”, la nivel de instituţie, sector, municipiu
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Motivarea cadrelor didactice, a părinţilor, a copiilor pentru participarea activă cu o difersitate de piese

-Organizarea concursurilor tematice

 

Numele furnizorului de formare

 

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Perioada 2013, ord.1014 din 28.05.2013
Calificarea / diploma, obţinută Ordin cu privire la menţionare, Diplomă decernată d-nei Iu. Rotaru pentru munca prodigioasă în domeniul învăţămîntului preşcolar şi în legătură cu jubileul de 50 de ani.
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Perioada 2013
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de merit d-nei Iu. Rotaru pentru activitatea rodnică în domeniul învăţămîntului, contribuţie la promovarea valorilor educaţionale,  perfecţionarea procesului educative si cu prilejul jubileului de 50 de ani.
Numele furnizorului de formare Consiliul Municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
Perioada 2015, ord.1360 din 17.11.2015
Calificarea / diploma, obţinută Ordin cu privire la menţionare, Diplomă se decernează d-nei Iu. Rotaru pentru activitate prodigioasă în domeniul sistemului educaţional, professionalism şi responsabilitate şi cu ocazia aniversării de 30 de ani de activitate profesională.
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport, mun. Chişinău
Experienţă de elaborare
Manuscrise ,,Dulce e copilăria…” a.2005- autor
,,Educaţia fizică în grădiniţă, 2014colaborator
Articole

 

,,Grădiniţa în care ne facem timp pentru fiecare copil în parte”, articol, Ziarul ,,Univers Pedagogic”, nr.29, 2014- autor
,,Cîteva sfaturi pentru părinţi”, articol, Ziarul ,,Natura” nr.3, 2010- autor
  Grădiniţa nr 30 ,,Clopoţelul”, articol, revista ,,Odoraş” nr.4, 2013
,,O inimă dăruită miilor de copii”, articol, Ziarul ,,Natura” nr.5(225), 2013-autor

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă
Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Limba engleză Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent
Bine v v
Satisfăcător v
Slab
–          Limba rusă Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent v
Bine v v
Satisfăcător
Slab

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale;

Competenţe de organizare a echipei, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare;

Competenţe de motivare, mobilizare de sine şi a echipei, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Capacitate de conducere.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului  

WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET EXPLORER

Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Lucru în echipă, abilităţi de planificare strategic şi operaţională, de organizare;

Capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;

Competenţe de monitorizare şi evaluare;

Competenţe de elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire.