CV-ul medotistului

Informaţii personale
Nume, prenume Cernenchi Elena
Data naşterii 01.07.1987
 Sex Feminin
Adresă
Telefon Serviciu:

022333543

Domiciliu: Mobil:

068105552

Alte date de contact:

 

Fax
E-mail elenacernenki@gmail.com
Locul de muncă

pentru care candidează

Creşa-grădiniţă nr.30 ,,Clopoţelul”
Experienţa profesională
Perioada 2020 – prezent, Creşa- grădiniţă nr.30, or. Chişinău, str. P. Zadnipru, 7/1
Funcţia sau postul ocupat metodist
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Crearea climatului moral-psihologic favorabil în colectiv; a sistemului de stimulare materială şi morală a salariaţilor şi la stimularea creativităţii metodice;

–          evaluează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile copiilor în baza Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani, cât şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice conform standardelor naţionale;

–          asigurarea dezvoltării resurselor umane prin diverse metode: delegare la cursuri de perfecţionare; participare la reuniuni metodice, seminare, ore metodice, activităţi în microgrup, activităţi deschise, expoziţii, concursuri, etc.;

–          crearea şi promovarea imaginii instituţiei preşcolare în rândurile populaţiei;

–          asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Perioada 2017-2020 , Grădiniţa nr.49
Funcţia sau postul ocupat Metodist
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia şi personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii.

–          Asigurarea perfecţionării continue a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

–          Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale şi metodice a personalului didactic.

Perioada 2011- 2012, Grădiniţa nr.26

2012- 2017, Grădiniţa nr. 149

Funcţia sau postul ocupat Educator
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Implimentarea, la nivel de grupă, a programei educaţiei preşcolare.

–          Realizarea procesului educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specific; crearea mediului educaţional favorabil dezvoltării copiilor;

–          Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia.

 

 

Educaţie şi formare
Perioada 2003-2007
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă nr.0007288, eliberată 23.06.2007

-învățător de clasele primare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Pedagogic ”M.Ciachir”, or. Comrat
Perioada 2007-2010
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă Nr.510430651663

Psihopedagogie specială

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitate Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” din Chişinău

 

Perioada 2010-2012
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de master, învăţămînt superior, nr.612665428108, elib.11.06.2012

Educație integrată și terapia persoanelor cu CES

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitate Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” din Chişinău

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă română
Limbi străine cunoscute –          Limba germană Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent
Bine v v
Satisfăcător v
Slab
–          Limba rusă Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent v v v
Bine
Satisfăcător
Slab
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului  

WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET EXPLORER