Regulament

 

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE CULTURĂ TINERET ȘI SPORT

                                  CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

 

REGULAMENTUL INTERN

AL INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR. 30

 

CHIȘINĂU 2019


 

Aprobat

la ședința Consiliului de administrație

de la ___13 septembrie__ 2019

Director     Iulia Rotaru

Președintele comitetului sindical Plămădeală L.

( 20.12.2019 )

                            I.DISPOZIȚII GENERALE

1.1.Prezentul Regulament stabilește modul de organizare a activității și disciplinei de muncă în instituția  de educație  timpurie nr.30  și se bazează pe următoarele acte normative:

-Constituția Republicii Moldova;

-Codul Muncii al Republicii Moldova;

-Codul Educației al Republicii Moldova;

-Regulamentul Instituției de Educație Timpurie.

1.2. Disciplina de muncă presupune respectarea strictă  a ordinei interne de muncă și atitudinea conștientă, creatoare față de muncă, asigurarea calității și ridicarea productivității muncii. Disciplina de muncă se asigură prin crearea condițiilor organizatorice și economice necesare pentru realizarea obligațiilor funcționale, precum și prin recompensă pentru munca conștiincioasă și măsuri de  instruire disciplinară și obștească în caz de comitere a abaterilor disciplinare.

1.3. Regulile interne de muncă au scopul să contribuie la întărirea disciplinei de muncă, organizarea muncii, folosirea rațională a timpului de muncă și la sporirea calității muncii.

1.4. Regulile de disciplină și activitate stabilite în prezentul Regulament se aplică tuturor angajaților.

1.5. Problemele legate de aplicarea regulilor interne de muncă sunt soluționate de către angajator în cazurile necesare prin consultarea prealabilă a comitetului sindical, de către comisia de soluționare a litigiilor individuale de muncă, precum și de către colectivul de muncă, conform împuternicirilor ce le revin.

 

II.ORDINEA DE ANGAJARE ȘI DEMITERE DIN FUNCȚIE A PERSONALULUI.

2.1. Angajarea în funcție se realizează prin încheerea unui contract individual de muncă, în baza cererii personale pe numele angajatorului și emiterii ordinului de angajare.

2.2. Contractul individual de muncă se întocmește în 2 exemplare, se semnează de către părți și i se atribuie un număr din registrul de înregistrare a contractelor individuale de muncă a instituției de educație timpurie, aplicându-se ștampila instituției. Un exemplar al contractului individual se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

2.3. Pentru încheerea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă angajatorului următoarele documente:

-buletin de identitate;

-carnet de muncă, cu excepția cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată  sau se angajează la muncă prin cumul;

-actele de studii;

-cazier judiciar;

-fișa personală de evidență a  cadrelor cu fotografie;

-fișa medicală.

Se interzice încheierea contractului individual de muncă fără prezentarea actelor enumerate mai sus. În caz de lipsă a carnetului de muncă angajatorul se obligă să deschidă un nou carnet de muncă timp de 5 zile.

2.4. Directorul instituției de educație timpurie este numit în funcție prin concurs organizat de către DGETS mun.Chișinău, de comun acord cu administrația publică locală.

2.5. Directorul instituției de educație timpurie este demis din funcție de către DGETS mun.Chișinău, de comun acord cu administrația publică locală.

2.6. Cadrele didactice, metodistul, asistenta medicală sunt numite și demise din post de către directorul instituției de educație timpurie.

2.7. Șeful pe problemele de gospodărie este angajat și demis din post de către   DETS sectorul Ciocana, cu acordul directorului instituției de educație timpurie.

2.8. Personalul nedidactic din instituția de educație timpurie este numit și demis din post de către directorul instituției de educație timpurie.

2.9. Ordinul de angajare este adus la cunoștință salariatului contra semnătură.

2.10. La angajarea în funcție sau transferarea salariatului în altă funcție angajatorul este obligat să aducă la cunoștința salariatului:

-regimul de muncă;

-condițiile de muncă și de retribuire;

-obligațiile funcționale;

-Regulamentul intern al instituției;

-instrucțiunile despre ocrotirea vieții și sănătății copiilor, despre protecția muncii, despre măsurile antiincendiare.

2.11. Demisia are loc numai în baza temeiurilor prevăzute în Codul Muncii al Republicii Moldova.

2.12. Salariatul are dreptul la demisie-desfacerea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată din propria inițiativă, anunțând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Până la expirarea termenului indicat, salariatul are dreptul oricând să-și retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care s-o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l demită pe salariat numai când, până la retragerea cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat, în condițiile prezentului cod.

2.13. Desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului se efectuiază cu acordul prealabil al comitetului sindical al instituției, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

 

III.OBLIGAȚIUNILE ȘI DREPTURILE ANGAJATORULUI

ȘI SALARIAȚILOR.

3.1.Angajatorul instituției de educație timpurie are următoarele obligațiuni:

Ø Să determine politica de cadre și de soluționare a problemelor sociale ale salariaților;

Ø Să organizeze activitatea salariaților în vederea îndeplinirii cu maximă eficiență a obligațiilor funcționale;

Ø Să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din Convenția Colectivă de Muncă aplicabile și din lege.

Ø Să asigure condiții de muncă corespunzătoare pentru realizarea integrală și la timp a obligațiilor funcționale (să mențină clădirea în ordine; să asigure regimul de temperatură în încăperi, să organizeze alimentarea corectă a copiilor).

Ø Să contribuie la utilizarea eficientă a timpului de muncă și la respectarea tuturor regulilor de disciplină  a muncii;

Ø Să asigure ridicarea calificării profesionale a cadrelor didactice și promovarea lor în funcție de pregătirea  profesională și rezultatele de muncă;

Ø Să asigure condițiile de protecție a muncii,igienice și sanitare, de prevenire a incendiilor și a altor situații care ar pune în pericol viața și sănătatea personalului, asigurând concomitent instruirea în vederea respectării normelor corespunzătoare;

Ø Să repartizeze fiecărui salariat un anumit sector de lucru și echipament;

Ø Să elibereze, la solicitare, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

Ø Să acorde concedii plătite tuturor salariaților instituției de educație timpurie în corespundere cu graficul coordonat cu comitetul sindical din instituție, conform contractului  colectiv de muncă și Codul Muncii al Republicii Moldova;

v 42  zile  calendaristice şi 7 zile calendaristice suplimentare pentru cadrele didactice

v 28 zile calendaristice şi 7 zile calendaristice suplimentare pentru personalul nedidactic.

v Cadrelor didactice li se poate oferi, o dată la 10 ani de muncă pedagogică neîntreruptă,  un concediu cu durata de până la un an de zile în modul stabilit de legislația în vigoare.

3.2.Angajatorul instituției de educație timpurie are următoarele drepturi:

Ø să dea  dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva egalității lor;

Ø să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiuni  de serviciu;

Ø să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare potrivit legii, Convenției Colective de Muncă și Regulamentului intern.

 

3.3.Salariații instituției de educație timpurie au următoarele obligațiuni:

 

Ø să îndeplinească atribuțiile ce îi revin conform fișei postului.

Ø să răspundă de viața și sănătatea copiilor;

Ø să respecte strict instrucțiunea despre  ocrotirea vieții și sănătății  copiilor;

Ø să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă și să îndeplinească cu strictețe îndatoririle de serviciu.

Ø să respecte strict regimul zilei și cel de muncă;

Ø să respecte normele securității muncii, securității antiincendiare, securității vieții și sănătății;

Ø să execute la timp dispozițiile angajatorului;

Ø să întrețină locul de muncă în ordine și curățenie, să respecte ordinea de păstrare a valorilor materiale;

Ø să mențină regimul sanitaro-epidemiologic și să respecte regulile sanitaro-igienice;

Ø să participle la diverse acțiuni administrativ – gospodărești  necesare      în activitatea instituției de educație timpurie;

Ø să-și ridice sistematic calificarea profesională și nivelul cultural-științific prin autoinstruire și autoperfecționare;

Ø să prezinte dări de seamă despre activitatea cu copiii și părinții;

Ø să respecte strict termenul de susținere a examenului medical conform graficului, să susțină la timp examenul la instruirea igienică;

Ø să nu agreseze fizic și moral copiii, părinții acestora, colegii;

Ø să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite copiilor, o vestimentație decentă  și un comportament responsabil;

Ø să dovedească respect și considerație în relațiile cu copiii, părinții/reprezentanții legali ai acestora;

Ø să sesizeze la nevoie, instituțiile publice de asistență socială /educațională specializată, Direcția de Protecție a copilului, în legătură cu aspectele care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a copilului;

Ø să nu organizeze și desfășoare în incinta instituției în cadrul orelor de muncă, festivități(omagieri,serate în ajunul diverselor sărbători etc.) cu folosirea băuturilor alcoolice;

Ø să nu fumeze în incinta sau pe teritoriul instituției de învățământ;

Ø să nu desfășoare acțiuni ce afectează imaginea publică a copilului, colegilor, părinților, viața intimă, privată și familială a acestora;

Ø să respeste secretul de serviciu;

Ø să dea dovadă de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor  de serviciu.

3.3.Salariații instituției de educație timpurie au următoarele drepturi:

Ø dreptul la salarizare pentru munca depusă;

Ø dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

Ø dreptul la concediul de odihnă  anual;

Ø dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

Ø dreptul la securitate și sănătate în muncă;

Ø dreptul la formare profesională.

 

IV.REGIMUL DE MUNCĂ ȘI DE ODIHNĂ

 

4.1. Durata timpului de muncă pentru cadrele didactice din instituție este de 35 ore pe săptămână (art.96 al.3. din Codul Muncii al Republicii Moldova)

4.2.În instituția de educație timpurie este stabilită săptămâna de muncă de 5 zile ( zile de odihnă-sâmbătă și duminica)

4.3 Programul de activitate al instituției de educație timpurie este de  la  ora 7.00 până la ora 19.00.

4.4. Plecarea în timpul orelor de muncă în interes de serviciu ori alt interes bine întemeiat se admite doar cu acordul directorului instituției de educație timpurie.

4.5. Se interzice părăsirea locului de muncă până la sosirea salariatului de schimb. În caz de neprezentare a acestuia persoana în cauză anunță directorul, care urmează să întreprindă acțiuni de soluționare a problemei.

4.6. În cazul, când salariatul nu se poate prezenta la serviciu din motive bine întemeiate, el este obligat să anunțe directorul  verbal pe parcurs de 3 ore, iar revenind la serviciu să prezinte acte ce confirmă  lipsa.

4.7. Alimentarea salariaților din instituția de educație timpurie se organizează în acelaș timp cu copiii.

4.8. Se interzice în timpul orelor de muncă:

sustragerea salariaților de la activitatea de bază în scopul îndeplinirii altor măsuri sociale  ori  de  ridicarea nivelului de calificare;

organizarea adunărilor, ședințelor etc.

Pe parcursul activității educaționale a educatorului cu copiii, nimeni nu are dreptul să-I facă obiecții privitor la activitatea sa;  se permite întrarea în timpul activităților numai directorului, metodistului, asistentei medicale a instituției, cât și  inspectorului DGETS mun.Chișinău, venit în inspecție.

4.9. Munca prestată în zilele de repaus și în cele de sărbătoare nelucrătoare, este retribuită salariaților în baza salariilor tarifare pe oră sau pe zi-cel puțin în mărimea dublă a salariului pe oră sau zi.

4.10. La dorința salariatului care a prestart munca în ziua de repaus sau  de sărbătoare nelucrătoare, acestuia I se poate acorda o altă zi liberă. În acest caz, munca prestată în ziua de sărbătoare nelucrătoare este retribuită în mărime ordinară, iar ziua de repaus nu este retribuită.

4.11.Concediul de odihnă anual:

Ø Salariatul care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă plătit.

Ø Concediul de odihnă plătit pentru primul an de muncă se acordă salariaților după expirarea  a 6 luni de muncă la unitatea respectivă.

Ø Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în două părți, una din care va avea durata nu mai mică de 14 zile calendaristice.

Ø Îndemnizația  de  concediu se plătește de către angajator cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea  salariatului în concediu.

Ø În cazuri excepționale, când acordarea concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcționări a unității, concediul, cu consimțământul salariatului și cu acordul sindicatelor, poate fi amânat pe anul de muncă următor. În acest caz, în anul următor salariatul  va beneficia de 2 concedii concomitente sau divizate în baza cererii scrise.

         4.12. Din motive familiare și din alte motive întemeiate, în baza  cererii scrise, salariatului I se poate acorda, cu consimțământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 60 de zile calendaristice, în care scop se emite ordin.

           4.13.Femeilor care au doi și mai mulți copii în vârstă de la 14 ani (sau un copil invalid în vârstă de până la 16 ani), părinților singuri necăsătoriți, care au un copil de aceiași vârstă li se acordă anual în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit de cel puțin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioade stabilite de comun acord cu angajatorul.

4.14. Femeilor care au doi copii și mai mulți  în vârstă de până la 14 ani(sau un copil invalid în vârstă de pînă la 16 ani) li se acordă un concediu de odihnă  anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice.

4.15. Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului și numai pentru situații de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezența acestuia în unitate. În acest caz salariatul nu este obligat să restituie îndemnizația pentru zilele de concediu nefolosite.

4.16. În caz de rechemare, salariatul are dreptul să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situația respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părților în cadrul aceluiași an calendaristic.

ORARUL DE ACTIVITATE ȘI DURATA CONCEDIILOR SALARIAȚILOR DIN INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE.

Funcția Durata orelor de muncă Nr.de ore săptămînal Nr.de zile pentru concediu Nr.de zile suplimentare la concediu
Director 8.00-17.00 40 42 7
Metodist 8.00-16.00 35 42 7
Educatori 7.00-14.00

12.00-19.00

35 42 7
Conducător muzical 8.00-15.00 25 42 7
Șef de gospodărie 8.00-17.00 40 28 7
Magazioner 8.00-17.00 40 28 7
Asistenta medicală 8.00-17.00 40 28 7
Bucătar 6.00-14.00

10.00-18.00

40 28
Bucătr auxiliar 6.00-14.00

10.00-18.00

40 28
Spălător de veselă 6.00-14.00

10.00.18.00

40 28
Spălătoreasă 8.00-17.00 40 28
Ajutor de educator 8.00-18.00 50 28 7
Dădacă 7.00-19.00 60 28 7
Paznic-măturător 7.00-19.00 60 28
Lucrător de deservire

și reparație a clădirii

8.00-17.00

și după necesitate

40 28
Îngrijitor de încăperi 8.00-17.00 40 28

 

NOTĂ:

1.    În afara  concediului anual plătit, salariații vor beneficia de zile de concediu plătite în  cazul următoarelor evenimente deosebite:

Ø Căsătoria salariatului sau căsătoria unui copil al salariatului-3 zile;

Ø Nașterea sau înfierea unui copil-2 zile;

Ø Decesul soțului(soției) părinților, buneilor, fraților, surorilor-3 zile;

Ø În caz de necesitate de a se deplasa peste 300 km.-5 zile.

Ø Jubileul salariatului (40, 50, 60, 70 ani), precum și atingerea vârstei de pensionare-1 zi.

Ø Părinților care au copii în clasa I-IV-a prima zi la începutul anului școlar.

Ø Încorporarea în rândurile Armatei Naționale a membrilor familiei-1zi.

2. Persoanelor care pe parcursul anului calendaristic precedent n-au fost în concedii medicale beneficiază suplimentar de 3 zile de concediu remunerate.

3. Părinții care au copiii până la vârsta de 14 ani (copii invalizi până la 16 ani) la cerere, vor beneficia de concedii în perioada solicitată de aceștea.

 

V.PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

5.1 Angajatul răspunde de asigurarea protecției muncii în unitate și are următoarele  obligațiuni în acest domeniu:

Ø Să asigure   elaborarea și realizarea planului privind măsurile de protecție a muncii în unitate;

Ø Să admită la lucru numai persoane care, în urma examenului medical, corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute;

Ø Să asigure periodicitatea acestor examene medicale;

Ø Să asigure instruirea salariaților în materie de protecție a muncii, inclusiv  instruirea împuternicitului pentru protecția muncii;

Ø Să elaboreze și să aprobe, de comun acord cu reprezentanții salariaților, instrucțiuni cu privire la protecția muncii, corespunzătoare condițiilor în care se desfășoară activitatea la locurile de muncă;

Ø Să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc relațiile de muncă.

5.2. Salariatul are următoarele obligațiuni în domeniul protecției muncii:

Ø Să respecte instrucțiunile de protecție a muncii corespunzătoare activității desfășurate;

Ø Să-și desfășoare activitatea fără a pune în pericol atât persoana proprie, cât și ceilalți salariați;

Ø Să aducă la cunoștința conducătorului orice defecțiune tehnică sau altă situație în care nu sunt respectate cerințele de protecție a muncii;

Ø Să-și întrerupă activitatea la apariția unui pericol iminent  de accidentare și să anunțe imediat despre aceasta conducătorul.

5.3. Fiecare salariat are dreptul:

Ø Să aibă un loc de muncă corespunzător normelor de protecție a muncii;

Ø Să primească compensațiile prevăzute de lege, de convenția colectivă de muncă, de contractul individual de muncă, în cazul când activează în condiții grele sau nocive.

5.4. Condițiile de muncă stipulate în contractual individual de muncă trebuie să corespundă normelor de protecție a muncii.

5.5. Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să se asigure condițiile de protecție a muncii.

5.6. Locurile de muncă trebuie să fie atestate din punct de vedere al protecției muncii, nu mai rar decât o dată la 5 ani.

5.7. Salariații nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical.

5.8. Cheltuielile  legate de organizarea și efectuarea examenelor medicale sunt suportate de angajator, cu excepția unor analize, care se achită parțial și de angajat în conformitate cu lista de investigații din contul poliței de asigurare.

5.9. Salariații vinovați de încălcarea normelor de protecție a muncii poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă și penală în conformitate cu legislația în vigoare.

                               VI. RECOMPENSE

6.1. Pentru îndeplinirea exemplară a obligațiunilor  funcționale și pentru atitudine impecabilă față de munca prestată salariaților li se acordă următoarele recompense:

Ø mulțumire( verbală sau în scris);

Ø premii;

Ø distingere cu diplomă de onoare;

Ø prezentare pentru decorare cu Diplomă de Onoare al ME al               Republicii Moldova.

6.2. Recompensele sunt evaluate de director de comun acord cu comitetul sindical.

6.3. Recompensa acordată se înregistrează în dosarul personal și în carnetul de muncă.

 

VII.RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA DISCIPLINEI DE MUNCĂ

7.1. Încălcarea disciplinei de muncă, adică neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare din vina salariatului a obligațiunilor ce-i revin prin contractul individual de muncă, Prezentul Regulament, instrucțiunile de serviciu, ordinele directorului instituției de educație timpurie atrag după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare:

Ø avertisment verbal;

Ø avertisment prin ordin;

Ø mustrare;

Ø mustrare aspră;

Ø mustrare cu ultima preîntâmpinare;

Ø transferarea la o muncă mai puțin plătită pentru o perioadă de 3 luni;

Ø concedierea în temeiul art.86 al Codului Muncii.

7.2.Angajatorul este în drept să concedieze salariatul ce absentează fără motiv întemeiat de la serviciu mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă.

7.3.Sancțiunea disciplinară se aplică imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar  nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, de studii sau în concediul medical.

7.4.Până la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să  ceară salariatului o explicație scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicația cerută se consemnează într-un proces –verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al salariaților.

7.5. Sancțiunea disciplinară se aplică prin ordinul directorului, unde se indică temeiul  și termenul de validitate a sancțiunii.

7.6. Ordinul de sancționare se comunică salariatului, contrasemnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data  când a fost emis și își produce efectele de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces- verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentanr al salariaților.

7.7. Se interzice aplicarea  amenzilor și a altor sancțiuni pecuniare(în bani) pentru încălcarea disciplinei de muncă.

7.8.Pentru aceeași abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

7.9.La aplicarea sancțiunii disciplinare, sancționatul are dreptul la explicații, la organizarea unei comisii pentru aprecierea obiectivă a situației de conflict.

7.10.Colaboratorul  poate cere revizuirea  sancțiunilor  aplicate în instanțele superioare.

 

TERMENUL DE VALIDITATE ALE SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE

7.11.Termenul de validitate al sancțiunii disciplinare nu poate depăși un an din ziua aplicării.

7.12. Sancțiunea poate fi revocată de către directorul instituției  de educație timpurie în cazul unei atitudini conștiincioase față de muncă la inițiativa lucrătorului sau a administratorului patron.

Articolele din Codul Muncii al Republicii Moldova:

Ø Art.198.Dispoziții generale.

Ø Art.199.Conținutul Regulamentului intern al unității.

Ø Art.200.Statutele și regulamentele disciplinare.

Capitolul II

Ø Art.201.Disciplina muncii.

Ø Art.202.Asigurarea disciplinei de muncă.

Ø Art.203.Stimulări pentru succese în muncă.

Ø Art.204.Modul de aplicare al stimulărilor.

Ø Art.205.Avantajele și înlesnirile acordate salariaților care își îndeplinesc conștiincios și efecient obligațiile de muncă.

Ø Art.206.Sancțiuni disciplinare.

Ø Art.207. Organele abilitate cu aplicarea sancțiunilor disciplinare.

Ø Art.208. Modul de aplicare al sancțiunilor disciplinare.

Ø Art.209.Termenele de aplicare a sancțiunilor disciplinare.

Ø Art.210.Aplicarea sancțiunilor disciplinare.

Ø Art.211.Termenul de validitate și efectele sancțiunilor disciplinare.

 

VIII.MODIFICAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI  INDIVIDUAL DE MUNCĂ.

8.1. Modificarea contractului individual de muncă se va produce cu acordul salariatului și angajatorului în cazurile și conform procedurii prevăzute de lege. Orice modificare a contractului individual de muncă se va perfecta printr-un proces scris, semnat de ambele părți, întocmit în 2 exemplare cu aceiași forță juridică. Acordul de modificare sau completare a contractului individual de muncă va constitui parte integrată a acestuia din data semnării de către părți.

8.2. Suspendarea contractului individual de muncă se va produce în cazurile prevăzute de lege, la inițiativa angajatorului sau a salariatului, precum și cu acordul părților. Pentru durata suspendării contractului individual de muncă, încetează temporar obligația salariatului de a presta munca și obligația corelativă a angajatorului de a achita salariul și alte drepturi salariale, cu excepțiile prevăzute de lege.

8.3.Suspendarea contractului individual de muncă, indiferent de cauzele acesteia, se va perfecta printr-un ordin emis de către angajator, adus la cunoștința salariatului contrasemnătură. Ordinul va conține în mod obligatoriu, numele, prenumele și funcția  salariatului, cauza suspendării  și temeiul prevăzut de lege, durata determinată sau nedeterminată a suspendării, consecințele juridice ale suspendării.

FIȘELE  DE  POST  ALE  SALARIAȚILOR  IET

1. FIŞA POSTULUI DIRECTORULUI

                                                     Capitolul I.

Dispoziţii generale

 

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport , mun.Chişinău

Compartimentul: Instituţia de educație timpurie nr.30, sec. Ciocana

Adresa: str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: Director

Nivelul funcţiei: Funcţie de conducere

Nivelul de salarizare: Grila de salarizare de 3289 lei, sporuri, premiu, adaosuri la salariu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.355 din 23.12.2005, şi Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006.

 

 

 

 

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la formarea managmentul instituţiei preşcolare.

Sarcinile de bază:

-Administrează activitatea instituţiei.

-Asigură realizarea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor generale ale instituţiei.

-Implementează sistemul de management al calităţii în instituţie.

-Administrează activităţile didactice şi educative în cadrul instituţiei.

-Evaluează nivelul de formare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice.

-Stabileşte şi coordonează parteneriatul cu alte instituţii preşcolare, ONG, Asociaţii de Părinţii.

-Monitorizează activităţile de promovare a imaginii instituţiei.

 

Atribuţiile de serviciu:

I .    a)   Asigură aplicarea  prevederilor legislaţiei în activitatea instituţiei pe care o conduce.

 

b)      Contribuie la aplicarea planului de învăţămînt în instituţie.

 

c)    Dirijează  realizarea programelor educativ – instructive în cadrul instituţiei.

 

d)    Asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico materiale şi didactice în instituţie.

 

e)    Realizează activitatea de recrutare, angajare,instruire, formare continuă, evaluare, demisie, menţionare, sancţionare a personalului instituţiei.

 

II.  a)   Proiectează planul perspectiv de dezvoltare a instituţiei.

b)    Aplică planul de învăţământ, realizarea programelor educativ – instructive şi întreprinde acţiuni în vederea  prevenirii suprasolicitării copiilor.

c)    Stabilește obiectivele primordiale pentru anul următor în instituţia pe care o conduce.

 

III.     a) Întocmirea actelor normative şi legislative de managementul calităţii.

b)Stabilirea obiectivelor calităţii şi a rezultatelor ce se doresc a fi obţinute.

             c) Elaborarea strategiei calităţii ca strategie integratoare.

            d) Informarea cadrelor didactice cu privire la sistemul de management al calităţii

            e) Evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de management al calităţii.

 

IV.   a) Organizează procesul instructiv – educativ în instituţia de educație timpurie.

       b) Monitorizează calitatea procesului de instruire şi educare, prin asistări la activităţile desfăşurate de cadrele didactice.

 

V.     a)  Delegarea la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice.

            b)  Organizează propagarea cunoştinţelor cadrelor didactice

            c)   Stabileşte obligaţiunile funcţionale ale personalului didactic, tehnic, administrativ.

 

VI.  a) Parteneriat internațional cu grădinița cu P.P.nr.10 Tîrgu Mureș, România,

b) Parteneriat între instituţia preşcolară şi Instituția Publică L.T. „Constantin Negruzzi”

 

VII.                    a) Organizează evenimente ( Ziua Uşilor Deschise).

b) Elaborarea panourilor informaţionale.

c) Promovarea programelor de dezvoltare.

d) Participarea la concursurile organizete şi desfăşurate de către DGETS, DETS, sec.Ciocana

e) Participarea la expoziţii municipale, sectoriale.

 

Responsabilităţile:

– răspunde de organizarea, desfăşurarea  şi dirijarea activităţii instituţiei.

– răspunde de elaborarea, aprobarea şi respectarea prevederilor Regulamentului Intern al instituţiei, Statutului.

– răspunde de respectarea programului de activitate a instituţiei şi regimului zilnic al  copiilor.

– răspunde de starea sanitar epidemiologică din instituţie, protecţia antiincendiară.

– răspunde de respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale de domeniu.

– respectă corectidudinea îndeplinirii corecte a documentaţiei de serviciu.

– răspunde de realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărârilor emise de către organele ierarhice superioare, aplicarea planului de învăţământ.

– răspunde de respectarea drepturilor copiilor şi a părinţilor, de asigurarea eficientă a muncii educative.

– răspunde de IOVSC care frecventează instituţia preşcolară.

– răspunde de crearea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv – educativ a copiilor conform Curriculumu – ului, realizarea programelor educativ – instructive.

– răspunde de crearea condiţiilor de muncă a personalului şi protecţia muncii.

– răspunde de   întocmirea fişei postului pe funcţii, dosarului personal al angajatului. materialelor de caracterizare.

– răspunde de executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în planul de activitate a instituţiei.

–  răspunde de utilizarea raţională a resurselor materiale, financiare şi de muncă.

– răspunde de prezentarea corectă şi la timp a dărilor de seamă, rapoartelor de activitate a instituţiei.

– are obligaţia de a informa la timp organele ierarhice superioare despre cazurile execpţionale care au loc în instituţie.

 

 

 

Împuternicirile:

–        Să ia decizii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiei.

–        Are dreptul de a încadra şi elibera din funcţie cadrele didactice, personalului auxiliar, care întrunesc condiţiile pentru angajare în serviciu.

–        Are dreptul de a aprecia activitatea angajaţilor, de a menţiona, sancţiona.

–        Este în drept să reprezinte instituţia în diferite instanţe, cât şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice.

–        Verifică respectarea prevederilor actelor legislative şi normative, de care se conduc în activitatea sa angajaţii.

–        Face propuneri organelor ierarhice superioare privind îmbunătăţirea activităţii instituţiei.

–        Conduce activitatea Consiliului Pedagogic.

–        Solicită la necesitate de la angajaţii subordonaţi informaţii scrise sau verbale.

–        Coordonează şi organizează procesul de instruire şi perfecţionare a cadrelor didactice.

–        Propune soluţii de optimizare a procesului de instruire şi respectare a disciplinei de către personal.

–        Informează personalul didactic a instituţiei despre proiecte de cercetare, granturi, programe, concursuri, prin plasare de anunţuri în locuri publice.

–        Are dreptul de a da indicaţii şi dispoziţii legale, precum şi a verifica realizarea acestora.

–        Este în drept să monitorizeze îndeplinirii atribuţiilor de serviciu a personalului subordonat.

–        Are dreptul de a viza şi aproba anumite documente ce ţin de funcţionare instituţiei.

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: directorul instituţiei raportează organelor ierarhice superioare – specialiştilor din subdiviziuni structurale ale DGETS, şefului DETS, Directorului General DGETS, prin delegare, la necesitate, poate raporta conducerii ME şi altor instanţe.

Pe cine îl substituie: directorului instituţiei îi raportează toţi angajaţii din subordine.

Cine îl substituie: directorul instituţiei , în caz de necesitate , substituie orice angajat absent (până la soluţionarea problemei vizate).

Cooperarea internă:

–      Cu cadrele didactice, personalul  auxiliar a instituţiei.

–      Cu comitetul sindical a instituţiei.

–      Cu familiile copiilor preşcolari (acordarea ajutorul metodic în educaţia copiilor)

Cooperarea externă:

–      Cu subdiviziuni structurale ale ME, DGETS.

–      Cu instituţiile de învăţământ din republică şi de peste hotare.

–      Cu directorii celorlalte instituţii de educație timpurie, de probleme de educaţie, administraţie, organizare.

–      Cu conducătorii autorităţilor publice

–      Cu ONG.

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat:

–        Ştampilă;

–        Culegeri de acte normative din domeniul educaţional şi legislaţiei muncii;

–        Manuale, materiale didactice, metodice, informative în domeniul managemetului educaţional preşcolar avizate de Ministerul Educaţiei;

–        Presa periodică din domeniu;

–  Compiuter, imprimantă, telefon, fax;

– Codul Educației RM, Hotărâri, Ordinele emise de către DGETS, DETS, instrucţiuni,  materiale metodice şi informative .

 

Condiţiile de muncă:

– Regim de muncă: 35 ore pe săptămână, 7 ori pe zi, disponibilitatea lucrului peste  program şi in zile de repaus, după caz;

– Program de muncă: luni-vineri, ora 0800 – 1700

pauza de masă 1200 – 1300.;

– Activitate – de birou, de grupă

la necesitate – deplasări

 

Deplasări curenteactivităţi, prezentări, specializări, schimburi de experienţă, festivităţi, în instituţiile de învăţământ, conform planificărilor.

                                                         Capitolul III.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

(ce studii necesită funcţia)

 

–        Superioare  universitare, corespunzător profilului instituţiei, avantaj serveşte studii de masterat, doctorat.

–        Grad didactic II,I, superior

–        Cursuri de perfecţionare profesională

Experienţa profesională  în domeniul învăţământului : 5 ani vechime pedagogică, grad didactic II,I, superior, avantaj serveşte experienţa în funcţii de conducere , coorodnare/participare la programe/proiecte educaţionale.

Cunoştinţe:

– Cunoaşterea literaturii de specialitate;

– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

– Cunoaşterea limbii de stat;

– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Power Point, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu personalul, cu copiii, cu informaţia, în  planificare, organizarea, primirea deciziilor, analiză, sinteză, elaborarea documentelor, argumentae, prezentare, instruire,motivare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect şi consideraţie în relaţii cu copii, părinţi/ reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort, tendinţă spre dezvolatre profesională continuă.

Întocmită de:

Nume, prenume:  ______________________________________

Funcţia: _____________________________

Semnătura  /_____________/

Data întocmirii _____________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume __________________________

Semnătura    /__________________/

Data ___________

 

 

 

2.  FIŞA  POSTULUI   METODISTULUI

Nume, prenume _____________________

Capitolul I.

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport, mun. Chişinău

Compartimentul: Instituția de educație timpurie nr. 30,  sectorul Ciocana

Adresa: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: metodist

Nivelul funcţiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie           lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM  nr. 381 din 13.04.2006.

Capitolul II. Descrierea funcţiei

Obiectivul general al funcţiei:

Organizarea/coordonarea şi asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional în conformitate cu cerinţele politicii educaţionale moderne.

Sarcinile de bază:

1.    Implementează, la nivel de instituţie, documentele de politici educaţionale ce reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vârstă timpurie şi preşcolară de la 1 an la 7 ani.

2.    Coordonează implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei timpurii/preşcolare în practica educaţională la nivel de instituţie.

3.    Asigură perfecţionarea continuă a activităţii cadrelor didactice în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

4.    Coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile educaţionale şi metodice a cadrelor didactice.

5.    Acordă asistenţă metodică pentru formarea continuă la nivel de instituţie a cadrelor didactice în baza politicilor educaţionale moderne.

6.    Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

7.    Stabileşte parteneriate instituţionale cu familia şi interinstituţionale locale, naţionale şi internaţionale cu diverşi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii etc.

Atribuţiile:

1.  Implementează, la nivel de instituţie, documentele de politici educaţionale ce
reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului de vîrstă timpurie şi preşcolară
de la 1 la 7 ani.:

a)    familiarizează cadrele didactice din instituţie cu prevederile documentelor de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpuriei avizate de ME;

b)   monitorizează, evaluează şi analizează permanent implementarea în practică a documentelor de politici educaţionale;

c)    monitorizează, evaluează şi analizează performanţele copiilor conform Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani, precum şi activitatea cadrelor didactice raportată la Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie;

d)   analizează şi avizează materiale referitoare la educaţia timpurie propuse de Ministerul Educaţiei, dar şi de cadrele didactice din instituţie.

 

2.  Coordonează implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniul
educaţiei timpurii/preşcolare în practica educaţională la nivel de instituţie:

a)    informează cadrele didactice privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă ora din domeniul educaţiei preşcolare;

b)   asigură metodic activităţile privind experimentarea noilor aspecte în modernizarea procesului educaţional;

c)    promovează activităţi de cercetare metodică şi de inovaţie şi stimulare a valorificării realizărilor metodice, ştiinţifico-tehnologice etc.

 

3.  Asigură perfecţionarea continuă a activităţii cadrelor didactice în realizarea unui
proces educaţional centrat pe copil:

a)    organizează activităţi teoretico-practice (întruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, conferinţe, simpozioane, concursuri, expoziţii etc.) la nivel local, municipal, naţional, internaţional;

b)   promovează strategii optime, tehnologii didactice avansate de organizarea a procesului educaţional cu copiii;

c)    încurajează schimbul de experienţă avansată în realizarea unui demers educaţional centrat pe copil;

d)   promovează şi stimulează iniţiativa de publicare a diverselor materiale, articole, împărtăşire a experienţei de muncă;

e)    studiază, generalizează şi diseminează experienţa avansată a cadrelor didactice din instituţie;

f)     organizează/coordonează şi asigură didactic şi metodic procesul educaţional în conformitate cu cerinţele politicii educaţionale moderne;

g)    informează cadrele didactice, conform nevoilor profesionale personale, despre ofertele de formare profesională continuă a diverselor instituţii de formare continuă acreditate în RM.

4.  Coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile educaţionale şi metodice a
cadrelor didactice:

a)    planifică activităţi metodice în conformitate cu rezultatele evaluărilor şi necesităţilor profesionale individuale ale cadrului didactic;

b)   acordă asistenţă metodică cadrelor didactice din instituţie în proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor educaţionale din perspectiva unei noi viziuni pedagogice asupra copilului şi educaţiei;

c)    consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice (de scurtă şi lungă durată), în pregătirea şi organizarea activităţilor, sărbătorilor, şedinţelor cu părinţii, expoziţiilor tematice, concursurilor etc.;

d)   elaborează instrumente de evaluare a copiilor şi a cadrelor didactice;

e)    evaluează activitatea cadrelor didactice în baza SPN a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi a performanţelor copiilor în baza SID pentru copilul de la naştere până la       7 ani;

f)     solicită, în limitele competenţei sale, şi primeşte informaţii despre realizarea procesului educaţional cu copiii, de la cadrele didactice din instituţie;

         g)  monitorizează, prin asistenţe la activităţi şi secvenţe din programul zilei, observări, discuţii individuale, analiza produselor activităţii copiilor modul de pregătire a cadrelor didactice de activitate, calitatea procesului educaţional realizat cu copiii;

h) verifică şi vizează planurile de activitate a cadrelor didactice, scenariile sărbătorilor şi proiectele didactice a activităţilor publice.

5. Acordă asistenţă metodică pentru formarea continuă la nivel de instituţie a cadrelor didactice în baza politicilor educaţionale moderne:

a)    evaluează cadrele didactice în vederea determinării nevoii de formare şi perfecţionare profesională;

b)   organizează procesul de formare continuă a cadrelor didactice prin participarea la diverse forme de activitate metodică;

c)    stimulează motivarea cadrelor didactice pentru perfecţionarea pedagogică, a necesităţii de autorealizare şi autoafirmare prin avansare în post şi în grad didactic;

d)   acordă asistenţă metodică cadrelor didactice în procesul de atestare în conformitate cu actele normative în vigoare.

e)    propune modalităţi de perfecţionare a procesului educaţional în instituţie, de perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice;

f)  examinează propunerile, sugestiile şi reclamaţiile cadrelor didactice şi a părinţilor din instituţie referitor la asigurarea şi calitatea procesului educaţional organizat cu copiii.

6.  Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

a)    acordă asistenţă metodologică angajaţilor instituţiei în aplicarea Procedurii, inclusiv în domeniul organizării activităţilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic, cu copiii şi părinţii lor;

b)   identifică nevoile de formare ale cadrelor didactice în domeniul prevenirii violenţei şi în aplicarea Procedurii;

c)    întocmeşte raportul semestrial privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi trafic;

d)   monitorizează aplicarea prevederilor procedurii în instituţie;

e)    monitorizează cazurile sesizate autorităţii tutelare şi altor servicii din comunitate.

 

7.  Stabileşte parteneriate instituţionale cu familia şi interinstituţionale locale,
naţionale şi internaţionale cu diverşi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe,
şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii prin:

a)    facilitează cunoaşterea de către familie şi comunitate a practicilor pozitive în domeniul creşterii şi educării copilului de vârstă timpurie şi preşcolară;

b)   realizează modele de programe de informare, orientare, educare, consiliere şi dezvoltare a competenţelor parentale;

c)    valorifică experienţa parentală individuală şi facilitează schimburilor de idei, practici şi opinii între părinţi;

d)   asigură accesul electronic Di suportul tehnic pentru schimbul informaţional şi derularea parteneriatelor conform acordului de colaborare şi a planului de acţiuni cu alte instituţii educaţionale, organizaţii naţionale şi internaţionale (ONG-uri etc.), inclusiv şi din străinătate;

e)    implică comunitatea în activităţi de îmbunătăţire a vieţii şi activităţii copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară.

Responsabilităţi:

–       răspunde de executarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a Statutului instituţiei preşcolare, Regulamentului intern al instituţiei;

–       răspunde de respectarea drepturilor copiilor şi de aplicarea Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;

–       răspunde de organizarea şi funcţionarea eficientă a Centrului metodic cu perfectarea documentaţiei solicitate conform Nomenclatorului, dar şi a serviciului de asistenţă metodică la nivel de instituţie;

–       răspunde de realizarea funcţiei de planificare(proiectare), organizare, coordonare, motivare-antrenare, decizie şi control al activităţii cadrelor didactice;

–       răspunde de organizarea programului zilnic de activitate al cadrelor didactice la grupă, de implementarea Curriculum-ului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM, de realizarea SPN a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi a SID pentru copilul de la naştere până la 7 ani şi a hotărârilor consiliilor pedagogice;

–       răspunde de pregătirea materialelor pentru Consiliul Pedagogic şi de elaborarea calitativă a unor rapoarte despre activitatea metodică;

–       răspunde de dezvoltarea resurselor umane din instituţie prin diverse metode: delegare la cursuri de perfecţionare, participare la reuniuni metodice, seminare, ore metodice, activităţi in microgrup, activităţi publice, expoziţii, concursuri, autoperfecţionare etc.;

–       răspunde de elaborarea/selectarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a copiilor şi cadrelor didactice;

–       răspunde de completarea bazei tehnico-materiale şi didactico-metodice a Centrului metodic şi a grupelor de copii prin antrenarea cadrelor didactice, părinţilor şi comunităţii în asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional;

–       răspunde de elaborarea materialelor de interes educaţional (buletine, broşuri, postere, fluturaşi informaţionali) pentru părinţi, cadre didactice în domeniul sănătăţii, nutriţiei, igienei, educaţiei şi protecţiei copilului;

–       răspunde de propagarea cunoştinţele pedagogice, psihologice şi igienice în rândul cadrelor didactice şi a părinţilor;

–       răspunde de protecţia datelor cu caracter personal al copiilor, părinDilor acestora, cadrelor didactice, din instituţie;

–       răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Cui îi raportează titularul funcţiei: metodistul instituţiei preşcolare raportează directorului instituţiei.

Cine îi raportează titularului funcţiei: cadrele didactice din instituţie

 

Pe cine îl substituie: metodistul, în caz de necesitate, substituie directorul instituţiei, cadrele didactice ale instituţiei.

 

Cine îl substituie: metodistul poate fi substituit de directorul instituţiei şi de unul din cadrele didactice cu experienţă.

 

Relaţiile de colaborare: internă cu:

–       directorul instituţiei;

–       personalul didactic şi personalul nedidaci din instituţie;

–       membrii Consiliului de Administraţie;

–        părinţii;

 

externă cu:

–       cu subdiviziunile structurale ale ME şi DGETS a Consiliului municipal Chişinău;

–       instituţii de învăţământ din republică şi de peste hotare;

–       ca cadre didactice şi manageriale ale altor instituţii de învăţămînt;

–       cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi de peste hotare;

–       cu reprezentanţii autorităţilor publice locale;

–       mass-media.

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat:

–       culegere de acte normative din domeniul educaţional şi documente de politici educaţionale a ME al RM;

–       ghiduri metodice, literatură didactică, materiale didactice avizate de ME al RM;

–       presa periodică în domeniu;

–       dicţionare;

–    computer, imprimantă, telefon, fax, internet etc.

Condiţiile de muncă:

–       regimul de muncă: 35 ore pe săptămână, 7 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;

–       program: luni – vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă: de la 12.00 -13.00;.

–       activitate preponderent în instituţie, deplasări în subdiviziunile cărora se subordonează, instituţii publice din ţară, precum şi peste hotare.

 

CAPITOLUL III.

                                   Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

–        superioare, de licenţă în domeniul educaţiei preşcolare, avantaj servesc studiile de master şi doctorat;

–        grad didactic;

–        cursuri de perfecţionare profesională.

 

Experienţă profesională:

–        nu mai puţin de 3 ani vechime în domeniul educaţiei preşcolare;

–        deţinerea gradului didactic superior, I, II

 

Cunoştinţe:

–    Cunoaşterea limbii de stat;

–        Cunoaşterea documentelor de politici educaţionale elaborate de ME;

–        Cunoaşterea documentelor legislative şi normative în vigoare;

–        Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Power Point, Internet;

–        Cunoştinţe de mînuire a echipamentului din dotare: proiector etc.

 

Abilităţi: de lucru în echipă, de lucru cu personalul, copiii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi informaţia, de analiză şi sinteză, de proiectare şi organizare, de luare a deciziilor, de argumentare, de elaborare a documentelor, de prezentare, instruire, motivare şi mobilizare de sine şi a cadrelor didactice, soluţionare de probleme şi aplanare de conflicte şi de comunicare eficientă.

 

Atitudini/comportamente: respect şi consideraţiune în relaţiile cu copiii, cadrele didactice, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, flexibilitate, empatie, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Întocmită de:

Nume, prenume _____________________________

Funcţia______________

Semnătura __________

Data întocmirii     ______________

 

Vizată de:

Nume, prenume__________________

Funcţia________________________

Semnătura__________

Data_____________

 

Luată la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume________________

Semnătura______________

Data ______________

 

3.FIŞA POSTULUI ASISTENTEI MEDICALE

Numele, prenumele    ________________________

Capitolul  I

Dispozitii generale

 

Autoritatea publica: Directia Gernerala Educatie Tineret si Sport din

mun. Chişinău

Compartimentul: Instituția de educație timpurie nr.30, sect.Ciocana

Adresa: or.Chisinau, st.  P. Zadnipru 7/1

Denumirea functiei:   soră medicală

Nivelul functiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: salariu de functie  _________ lei , sporuri,premii,adaosuri la salariu conform HG al RM nr.355 din 23.12.2005,HG al RM nr.381 din 13.04.2006

 

Capitolul II

Descrierea  funcţiei

Scopul general al funcţiei:

Organizarea şi realizarea măsurilor profilactice, sanitaro – antiepidemice şi medicale în Instituţia preşcolară.

Sarcinile de baza:

1. Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei.

2. Respectă instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor.

3. Contribuie la îngrijirea şi fortificarea generală a sănătăţii copiilor din Instituţie

4. Dirijează  procesul de alimentare sănătoasă a copiilor şi de igienizare a încăperilor.

5. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

 

Atributii de serviciu:

   1. Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei.

·       Execută prevederile Codului Educației al RM, Hotărârilor de Guvern, Legii ocrotirii sănătăţii, Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, Documentelor directive şi metodice ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei a CSP din RMoldova, Regulamentului intern, Statutului instituţiei.

·       Respectă codul etică şi deontologie a lucrătorului medical din RM , dă dovadă de un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru a asigura un comportament corect   pentru un climat sănătos de muncă , ordine şi disciplină;

·        Consultă periodic materialul de specialitate fiind permanent în contact cu noile informaţii privind teoria şi practica medicală.

·       Participă la lucrările consiliilor pedagogice, a consiliilor de administraţie, a şedinţelor de părinţi în problemele ce ţin de educaţia fizică, educaţia pentru sănătate, alimentaţie etc.

2. Respectă instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor

·       Supraveghează  respectarea strictă a regimului zilei copilului;

·        Informează directorul instituţiei, organile abilitate şi părinţii despre unele schimbări intervenite în starea de sănătate a copilului ;

·       Respectă termenii de susţinere a examenului medical ;

·       Organizează educaţia igienică şi promovează modul sănătos de viaţă a personalului, copiilor şi părinţilor;

·       Efectuează  activităţi de educaţie pentru sănătate cu copiii,părinţii şi colaboratorii instituţiei;

3. Contribuie la îngrijirea şi fortificarea generală a sănătăţii copiilor din Instituţie

·       Depistează bolnavii  de  boli infecţioase şi parazitare;

·       Efectuază antropometria copiilor;

·       Organizează călirea copiilor;

·       Duce evidenţa copiilor absenţi pe motiv de boală,

·       Efectuază primirea , termometria copiilor veniţi la grădiniţă după boală sau după ce au avut contact cu cei bolnavi de maladii contagioase;

·       Întocmeşte zilnic evidenţa copiilor absenţi din diferite motive urmărind ca revenirea  acestora  în colectiv să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil;

·       Examinează copiii la pediculoză;

·       Organizează examinarea copiilor de către specialişti ce urmează să fie înmatriculaţi in clasa 1

·       Efectueaza de 2 ori pe an somatometria copiilor si interpreteaza datele privind dezvoltarea fizica a copiilor cu inregistrare in fisele medicale.

·       Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile supraveghind focarele si aplicind masurile antiepidemice fata de contactati

·       Efectueaza activitati de educatie pentru sanantate cu copiii,parintii si colaboratorii institutiei;

4. Dirijează  procesul alimentaţiei sănătoase  a copiilor şi de igienizare a încăperilor.

·       Organizează alimentaţia copiilor ţinînd la control starea sanitară a blocului alimentar;

·       Controlează  calitatea produselor alimentare primite, condiţiile şi termenele de folosire a lor,  zilnic să colecteze probele diurne;

·       Verifică respectarea normelor de produse alimentare ducînd evidenţa listei de acumulare;

·       Participă la alcătuirea comenzilor de alimente;

·       Urmăreşte şi asigură tehnologia preparării bucatelor şi varietatea lor;

·       Calculeaza lunar componenţa chimica si valoarea calorica a ratiei alimentare;

·       Tine la control evidenta examinarii medicale si instruirii igienice a colaboratorilor institutiei:

·       Calculeaza indicii de dezvoltare fizica si de morbiditate;

·       Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din gradinita aducind operativ la cunostinta conducerii institutiei deficientele constatante;

·       Executa activitati de statistica sanitara prin completarea darilor de seama statistice

5. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă

·       Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copiilor sau solicită ajutor în cazuri în care nu poate intervine de sine stătător;

·       Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituție despre orice caz suspect sau confirmat de abuz , neglijare,exploatare sau trafic a copiilor din partea adulţilor .

 

Responsabilitati:

Poartă răspundere personal:

·       de a activa conform unui plan aprobat de conducătorul instituţiei preşcolare;

·        de viaţa şi sănătatea  copiilor din instituţie;

·       de  respectarea orarului de repartizare a bucatelor în grupe;

·       de respectarea normelor de organizare a alimentaţiei copiilor;

·       de informarea CSP, instituţia medical teritorială, directorul şi părinţii despre fiecare caz de boală;

·       de îndeplinirea măsurilor igienice şi antiepidemice;

·       de  îndeplinirea măsurilor de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare, bolilor diareice acute şi traumatismului;

·       de organizarea efectuării dezinfecţiei curente;

·       asigură şi  păstrează bunurile din cabinetul medical unde-şi desfăşoară activitatea;

·       de a cacula o dată în lună cantitatea de proteine, lipide, glucide, şi calorii pe care le primeşte copilul în zi;

·       de a alcătui meniul zilei;

·       de a îndeplini comenzile pentru medicamente, preparate bacteriene, dezinfectante şi aparataj medical;

·       de a informa directorul despre rezultatele examenului medical profilactic al colaboratorilor;

·       executarea  atribuţiilor  stipulate în prezenta fişă.

 

Imputerniciri:

·       Verifica respectarea instructiunii despre ocrotirea vietii si sanatatii copiilor de catre cadrele didactice si personalul tehnic si a normelor sanitaro-epidemiologice.

·       Controlează modul de primire a copiilor ( dimineaţa) de către educatori;

·       Îndrumă  personalul didactic în aplicarea metodelor de călire a organismului copiilor;

Cui ii raporteaza titularul functiei: directorului institutiei, Directiei Educatie Tineret si Sport sec. Ciocana, CSP municipal, CMF de sector;

Cine ii raporteaza titularului functiei: bucatarul-sef, bucatarul, educatorul, cadrele auxiliare;

Pe cine il substituie: asistenta medicală

Cine il substituie: asistenta medicală

Cooperarea interna: directorul, metodistul, magazioneră, bucatar-şef, bucatar, educatori, ajutori de educator, dădaca sanitară, spalatoreasa, părinţi;

Cooperare externa: DGETS, DETS  sect.Ciocana, CMF din sector, CSP municipal, alte institutii preşcolare;

                                                Capitolul III

                                        Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

·       Studii:

–        Mediii speciale;

–        şi cu o vechime în muncă nu mai mică de 2 ani ( cazuri exceptionale studenţi ai USMF,, N.Testimiţeanu” după 3 ani de studii).

·       Cunoştinţe, calităţi şi abilităţi suplimentare cerute:

1.    Limba de stat;

2.    Statutul şi Regulamentul Instituţiei preşcolare speciale pentru copii cu dezabilităţi vizuale;

3.     Metodele de acordare a primului ajutor medical;

4.    Utilizarea corectă a aparatajului medical;

5.     Cerinţele sanitaro-igienice în grădiniţă.

6.    Legislatia in vigoare;

7.    Instrucţiunile de securitate şi protecţia  muncii şi antiincendiare, instrucţiunea de ocrotire a vieţii si sănătaţii copiilor;

8.    Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel.

·       Condiţii de desfăşurare a activităţii şi drepturi:

ü  Este desemnat în post de către director  cu acordul DGETS mun. Chişinău;

ü Durata concediului anual este de 35 de zile calendaristice plus 3 zile conform CCM;

ü Durata săptămînii de muncă 5 zile lucrătoare, 7 ore/zi , după 4 ore lucrate 30 min pauza de masă;

ü Durata timpului de odihnă – 2 zile , zilele de sărbătoare apropate de Guvern;

ü Are toate drepturile stipulate în Codul Muncii al RMoldova şi Regulamentul intern.

Abilitati:

Abilitati de lucru: cu copiii,cu parintii, cu colegii, cu informatia;

Abilitati de planificare si elaborare a meniului;

Abilitati de analiza, argumentare, prezentare, instruire, luare de decizii , motivare, mobilizare de sine şi a echipei,soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

 

Atitudini/comportamente: respect în relaţii cu copiii, părinţii, colegii, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, responsabilitate, rezistenţa la efort şi stres, disciplina, spirit de initiativă, tendinţă către dezvoltarea profesională continuă, utilizarea mijloacelor medicale etc.

 

Intocmita de:

Nume/Prenume____________________________

Functia de conducere________________________

Semnatura ___________________________________

Data intocmirii_______________________________

 

Vizata de:

Nume/Prenume_______________________________

Director________________________________________

Semnatura_____________________________________

Data ____________________________________________

 

Luat la cunostinta de catre titularul functiei:

Nume/Prenume________________________________

Semnatura______________________________________

Data ____________________________________________

 

4.FIȘA POSTULUI AJUTORULUI DIRECTORULUI PE PROBLEMELE GOSPODĂRIEI

Nume, prenume   _______________________

Capitolul I.

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău

Compartimentul: Instituția de educație timpurie nr. 30,  sec. Ciocana

Adresa: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: șef de gospodărie

Nivelul funcţiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie           lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM  nr. 381 din 13.04.2006.

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Obiectivul general al funcţiei:

Realizarea şi coordonarea activităţii administrativ-gospodăreşti.

Sarcinile de bază:  

1.    Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei.

2.    Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor.

3.    Rezolvă cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc.

4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Atribuţii de serviciu:

1.    Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei;

a.     execută prevederile Regulamentului Intern, a Statutului;

b.     dă dovadă de un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru a asigura un climat sănătos de muncă, ordine şi disciplină;

c.     respectă cu stricteţe programul de muncă stabilit;

d.    respectă cu stricteţe Instrucţiunea de Protecţie a Muncii, Civilă şi Antiincendiară;

e.     Perfectează documentaţia de evidenţă;

f.      Prezintă dări de seamă directorului instituţiei şi DETS sec. Ciocana.

2. Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor   

a)  Asigură respectarea normelor de asigurare a vieţii şi sănătăţii copiilor, de protecţie a muncii şi protecţiei antiincendiare ;

b) Respectă strict disciplina de muncă şi termenii de susţinere a examenului medical;

c) Susţine colocviul sanitar o dată la 2 ani;

d) Asigură păstrarea curăţeniei şi ordinii în instituţie şi pe teritoriu;

e) Asigură cu  materiale pentru efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei, precum şi a unor obiecte de inventar;

f) Verifică buna funcţionare a sistemelor de încălzire, iluminare, ventilare şi canalizare etc.;

g) Asigură funcţionarea normală a încăperilor, a blocului alimentar, spălătoriei şi canalizare etc.;

h) Organizează desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a încăperilor instituţiei preşcolare în perioada de vară, în lipsa copiilor .

3. Rezolvă cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc.

     a) Asigură menţinerea şi completarea bazei tehnico-materiale a instituţiei;

b) Efectuează inventarierea averii instituţiei preşcolare, decontarea bunurilor materiale deteriorate (inventarului tare);

     c) Dirijează activitatea personalului auxiliar;

     d) Organizează lucrări de salubrizare şi amenajare a teritoriului instituţiei, terenului adiacent;

     e) Verifică exploatarea utilajului la blocul alimentar şi spălătoriei de către personalul respectiv;

f) Duce evidenţa zilnică a resurselor termo-energetice cu prezentarea rapoartelor de utilizare a acestora;

     g) Asigură paza şi securitatea întregului patrimoniu, întreprinde măsuri pentru preîntîmpinarea incendiilor;

    i) Primeşte şi eliberează angajaţilor instituţiei echipament special, soluţii de spălat, dezinfectanţi, lengerie, stergare şi alt inventar moale.

   k) Asigură evidenţa strictă a averii de la depozit din instituţie şi efectuează inventarierea trimestrială.

4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

    a) Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic a copiilor din partea semenilor sau adulţilor;

   b) Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi /sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;

   c) Asigură supravegherea spaţiilor instituţiei (la intrarea principală sau pe etaje în intervalul timporal 08.00 – 17.00).

Responsabil de:

–  ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor din instituţie;

– de normele sanitaro-igienice;

–  asigurarea , păstrarea şi menţinerea bunurilor materiale, restabilirea, completarea şi evidenţa strictă a acestora;

–  de realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărîrilor emise de directorul instituţiei;

– de crearea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educațional;

–  de a informa la timp directorul sau DETS sec. Ciocana despre cazurile excepţionale care au loc în Creșa-Grădiniță nr. 30;

– de utilizarea raţională a resurselor materiale (dezinfectanţi, soluţii de spălat, inventar sanitar) din Instituţie;

– executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Cui îi raportează titularul funcţiei:

–        Directorului, inginerului-şef al DGETS sec. Ciocana;

Pe cine îl substituie: magaziner, secretar, ajutor de educator;

Cine îl substituie: magazinerul, ajutorul de educator.

Cooperarea internă:

– cu personalul didactic şi personalul nedidactic din instituţie;

– cu comitetul sindical din instituţie.

Cooperearea externă:

–        cu DETS sec. Ciocana;

–        cu administraţia publică locală.

Condiţiile de muncă şi drepturi:

– durata concediului ordinar este de 28 zile calendaristice + 7 zile conf. CCM;

– regimul de muncă: 40 ore/săptămînă, 8 ore/zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz;

– program: luni – vineri, orele 08.00 – 17.00, de la ora 12.00-13.00 pauză de masă;

– are toate drepturile stipulate în Codul Muncii al RMoldova şi Regulamentul intern.

                                                         Capitolul III.

                                    Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

– medii; medii speciale.

Experienţă profesională: experienţă de lucru de depozitar.

Cunoştinţe:

     –    cunoaşterea limbii de stat;

–        Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentul Intern şi Instrucţiunile de securitate şi Protecţie a Muncii şi Antiincendiare.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu ustensilele de lăcătuşărie şi lemnărie. Abilităţi  de respectare a igienei colective, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect şi consideraţie în relaţiile cu colegii de lucru, administrația, spirit de iniţiativă,  disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort .

Întocmită de: 

Nume, prenume_____________________________

Funcţia ________________________

Semnătura _____________________________

Data întocmirii  _________________________

Vizată de

Nume, prenume ____________________________

Funcţia ________________________

Semnătura _____________________________

Data __________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume____________________________

Semnătura  ____________________________

Data  ______________________________

 

5.FIȘA POSTULUI EDUCATORULUI

Numele, prenumele     _________________________

Capitolul I.

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău

Compartimentul:  Instituția de educație timpurie  nr. 30,  sec. Ciocana

Adresa: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: educator

Nivelul funcţiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie  _ __       lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM  nr. 381 din 13.04.2006.

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Obiectivul general al funcţiei:

Instruirea şi educaţia copiilor cu vârstă între 2 şi 7 ani în baza curriculumu-lui educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova şi în baza Standardelor de învăţare a copiilor de la naştere până la 7 ani.

Sarcinile de bază:

4.    Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei;

5.    Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor;

6.    Formarea personalităţii copilului, respectând nivelul şi ritmul propriu de dezvoltare;

4. Realizează planificări corecte şi eficiente ale învăţării integrate;

5. Promovează  parteneriate educaţionale în scopul asigurării unei educaţii de
calitate;

6. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Atribuţii de serviciu:

2.    Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei:

g.    execută prevederile stipulate în Codul Educaţiei al RM, Codul de Etică a cadrului didactic, Regulamentul Intern, Statutul grădiniţei ,Planului complex de activitate ale instituţiei ş.a;

h.    reflectează permanent asupra dezvoltării sale profesionale, frecventează o dată la 5 ani cursuri de formare continuă şi, la dorinţă, solicită grad didactic;

i.      realizează procesul educaţional, axându-se pe recomandările Scrisorii Metodice elaborate de ME la începutul fiecărui an de studii;

j.      respectă codul deontologic, dă dovadă de un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru a asigura un climat sănătos de muncă, ordine şi disciplină;

k.    dirijează activitatea ajutorului de educator;

l.      respectă cu  stricteţe programul de muncă stabilit;

m.  consultă periodic literatura de specialitate, este permanent în contact cu noile informaţii privind teoria şi practica didactică.

2. Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor:

a. asigură respectarea strictă a regimului zilei;

      b. efectuează conştient filtrul de dimineaţă;

c. informează imediat directoarea, metodista, asistenta medicală şi părinţii
despre unele schimbări intervenite în starea sănătăţii copilului;

d. respectă termenii de susţinere a examenului medical;

e. creează şi asigură un mediu securizat  în toate sălile de grupă, sport, terenul
de joacă;

g. este responsabil de frecvenţa în grupă şi motivul absenţei fiecărui copil.

3. Formarea personalităţii copilului, respectând nivelul şi ritmul propriu de
dezvoltare:

a. asigură individualizarea învăţării fiecărui copil;

b. respectă ritmul propriu şi abordează dezvoltarea copilului în mod integrat;

c. promovează  incluziunea copiilor cu CES, oferindu-le şanse egale de
dezvoltare;

d. efectuează evaluarea copiilor în toate domeniile de activitate prezente în
Standardele de învăţare şi dezvoltare timpurie.

4. Realizează proiectări corecte şi eficiente ale învăţării integrate:

a. realizează proiectări de perspectivă bine structurate, echilibrate, care se
bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului  şi pe obiectivele ariilor
curriculare;

b. realizează proiectări zilnice, care reflectă abordarea integrată a curriculumu-
lui;

c. proiectează activităţi într-un proces în care sînt implicaţi copiii şi familiile
lor, pentru a le oferi copiilor oportunităţi optime de dezvoltare şi învăţare;

d. stabileşte obiective imediat realizabile, corelându-le cu obiectivele majore ale
insituţiei;

e. selectează materiale legate de toate ariile curriculare şi domeniile de
dezvoltare astfel, încât să stimuleze explorarea, experimentarea, descoperirea
şi învăţarea conceptuală;

g. prezintă rapoarte, dări de seamă despre activitatea sa cu copiii şi cu părinţii
din grupă.

 5. Promovează  parteneriate educaţionale în scopul asigurării unei educaţii de
calitate:

a. studiază mediul familial în care copilul creşte şi se dezvoltă;

b. implică familia în organizarea  procesului educaţional;

c. informează sistematic părinţii privind dezvoltarea şi educarea copilului;

d. participă împreună cu ajutorul de educator, copiii şi părinţii la amenajarea
terenului grupei, parcelelor experimentale,  răzoarelor cu flori;

e. organizează diferite evenimente de promovare;

g. elaborează panouri informaţionale;

h. participă la concursuri;

i. participă la expoziţii.

6. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

a. Informează copiii şi părinţii din grupă despre toate formele de violenţă şi
manifestările comportamentale ale acestora .

b. Discută cu copiii individual şi în grup despre siguranţa/bunătatea lor emoţională
şi fizică acasă/în familie şi în instituţie, precum şi în alte locuri  frecventate de
copii;

c. Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz
suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copiilor din
partea adulţilor;

d. Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită
ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

7. Responsabilităţi:

–  este responsabil de ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor din grupa în care activează şi respectarea cerinţelor IOVSC;

–  este responsabil de respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale privind domeniul de activitate;

–  este responsabil de organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului educaţional în grupă;

–  este responsabil de respectarea prevederilor Regulamentului intern al instituţiei, Statutului instituţiei;

– este responsabil de respectarea programului de activitate al instituţiei şi regimului zilnic al copiilor;

–  este responsabil de starea sanitară epidemiologică din grupă, protecţia antiincendiară;

–  este responsabil de întocmirea corectă a documentaţiei grupei;

– este responsabil de realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărârilor emise de directorul instituţiei, realizarea planului de învăţământ;

– este responsabil de respectarea drepturilor copiilor şi părinţilor;

– este responsabil de crearea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional conform Curriculumu-lui în vigoare;

– este responsabil de deservirea mesei copiilor;

–  este responsabil de executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în proiectul de activitate;

– are obligaţia de a informa la timp organele ierarhic superioare despre cazurile excepţionale care au loc în grupă;

– este responsabil de utilizarea raţională a resurselor materiale din grupă;

– este responsabil de prezentarea corectă şi la timp a dărilor de seamă, rapoartelor de evaluare a nivelului dezvoltării copiilor;

– este responsabil de amenajarea spaţiului educaţional al instituţiei (sală de muzică, sport, teren);

– execută toate obligaţiunile stipulate în prezenta fişă.

8. Cui îi raportează titularul funcţiei:

Directorului instituţiei.

În lipsa directorului-metodistei, asistentei medicale.

Cine îi raportează titularului funcţiei: educatorului îi raportează ajutorul de educator.

Pe cine îl substituie: director, metodist, educator, ajutor de educator.

Cine îl substituie: educator, metodist, director.

9. Cooperarea internă:

– cu personalul didactic şi personalul  nedidactic din instituţie;

– comitetul sindical din instituţie;

– cu  părinţii.

Cooperarea externă:

– cu instituţiile de învăţământ din republică şi de peste hotare,

– cu educatorii celorlalte instituţii preşcolare, pe probleme de educaţie, administrare, organizare;

– cu administraţia publică locală;

-organizaţii şi instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi de peste hotare.

10. Mijloacele didactice, echipamentul utilizat:

– culegeri de acte normative din domeniul educaţional şi al legislaţiei  muncii;

– manuale, materiale metodice şi informative în domeniul educaţional preşcolar avizate de Ministerul Educaţiei;

– presa periodică din domeniu;

– dicţionare, enciclopedii;

– computer, imprimantă, telefon, fax, internet.

11. Condiţiile de muncă:

– regimul de muncă: 35 ore pe săptămână, 7 ore/zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz;

– program: luni – vineri, orele 07.00 – 14.00 sau 12.00 -19.00,  pauză de masă: 30 min. (în timpul orelor de program).

Capitolul III.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

– medii de specialitate;

superioare, postuniversitare (corespunzătoare profilului instituţiei);

– grad didactic;

– cursuri de perfecţionare profesională o dată la 5 ani.

Experienţă profesională: stagiu pedagogic, grad didactic (I, II, superior), coordonarea/participarea la programe/proiecte educaţionale.

Cunoştinţe:

–        cunoaşterea limbii de stat;

–        cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

–        competenţe de operare la computer: Word, Power Point, Internet;

–        cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu copiii, părinţii. Abilităţi de proiectare, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, elaborarea proiectării didactice, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect şi consideraţie în relaţiile cu copiii, părinţii, administraţia, reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Întocmită de:

Nume, prenume________________________________________

Funcţia   ______________________________________________

Semnătura ____________________________________________

Data întocmirii  ________________________________________

Vizată de:

Nume, prenume ________________________________________

Funcţia   ______________________________________________

Semnătura ____________________________________________

Data _________________________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume__________________________________________

Semnătura  _____________________________________________

Data  __________________________________________________

 

6.FIȘA POSTULUI AJUTORULUI DE EDUCATOR

Numele, prenumele     __________________

Capitolul I.

Dispoziţii generale

 

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău

Compartimentul: Instituția de educație timpurie nr. 30,  sec. Ciocana

Adresa: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: ajutor de educator

Nivelul funcţiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie                lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM  nr. 381 din 13.04.2006.                           

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Obiectivul general al funcţiei:

 Acorda ajutor educatorului în organizarea procesului educaţional, formarea deprinderilor cultural-igienice a copiilor de 3-7 ani şi asigura ordinea şi curăţenia în sălile  ocupaţionale a copiilor.

Sarcinile de bază:

1.Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei;

2.   Acordă  ajutor educatorului la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional;

3.   Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor;

4.   Asigură starea sanitaro-epidemiologică a grupei;

5.   Asigură protecţia copiilor faţă de orice forma de violenţă.

Atribuţiile de serviciu:    

1.    Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei;

ü  execută prevederile stipulate în Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie(HG nr.1211 din 04.11.2016) Regulamentul Intern, Statutul grădiniţei ,

      2.  Acordă ajutor educatorului la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional:

ü participă împreună cu educatorul, copiii şi părinţii la amenajarea terenului grupei, parcelelor experimentale, clumbelor cu flori;

ü respectă strict regimul zilei copiilor;

ü sesizează şi anunţă imediat educatorul grupei, administraţia instituţiei despre cazurile de abuz sau neglijare a copiilor;

ü merge împreună cu educatorul, supraveghind copiii în timpul excursiilor în locurile publice: muzeu, bibliotecă, parc, menajerie;

ü participă împreună cu educatorul la organizarea activităţilor de educaţie fizică şi sport;

ü acordă ajutor educatorilor la confecţionarea materialelor didactice şi pregătirea pentru activităţi.

2. Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor;

ü Susţine examenul de instruire igienică o data la 2 ani;

ü Trece controlul medical de 2 ori pe an;

ü Respectă strict disciplina de muncă şi  termenii de susţinere a examenului medical;

ü Informează imediat educatorul şi administraţia, despre unele schimbări intervenite în starea sănătăţii copilului;

ü Respectă  cu stricteţe instrucţiunea de protecţie a muncii, civila şi antiincendiară;

ü Participă activ la formarea deprinderilor cultural-igienice în timpul mesei, spălării, îmbrăcării, în fortificarea sănătăţii şi dezvoltării fizice a copiilor;

ü Primeşte hrana de la blocul alimentar în echipament special, conform graficului  şi o transportă în grupă în vase acoperite;

ü Este categoric interzis să ia copiii cu sine la blocul alimentar;

ü Se interzice să lase hrana fără supraveghere în locuri accesibile copiilor;

ü Acordă ajutor educatorilor la pregătirea copiilor de plecarea şi venirea de la plimbare.

3. Asigură starea sanitaro-epidemiologică a grupei:

ü Asigură păstrarea şi menţinerea bunurilor materiale, restabilirea, completarea şi evidenţa strictă a acestora;

ü Menţine ordinea în sala de grupă, dormitor, antreu şi alte spaţii, efectuînd curăţenia umedă de 4 ori pe zi;

ü Deretică sistematic şi respectă strict  regulile sanitaro-epidemiologice;

ü Aeriseşte încăperile conform graficului;

ü Efectuează prelucrarea veselei cu soluţii dezinfectante;

ü Respectă regimul de dezinfecţie în timpul supravegherii medicale (carantinei);

ü Efectuează schimbul lenjeriei de pat o dată la 7 zile şi a ştergarelor la necesitate;

ü Marchează inventarul împreună cu educatorul;

ü Pregăteşte terenul de joacă zilnic pentru plimbare împreună cu educatorul;

ü Efectuează curăţenia umedă a sălilor de sport, muzică, artă plastică înainte de efectuarea activităţilor respective.

 

4.    Asigură protecţia copiilor faţă de orice forma de violenţă:

ü Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz      suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic a copiilor din partea adulţilor;

ü Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Responsabilităţi:

– Este responsabil de respectarea prevederilor Regulamentului intern al instituţiei, Statutului instituţiei;

– Este responsabil de respectarea programului de activitate al instituţiei şi regimului zilnic al copiilor;

– Este responsabil de starea sanitar-epidemiologică din grupă, protecţia antiincendeară;

– Este responsabil de respectarea drepturilor copiilor şi părinţilor;

– Este responsabil de ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor din grupa în care activează;

– Este responsabil de crearea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional;

– Este responsabil de deservirea mesei copiilor împreună cu educatorul;

– Este responsabil de utilizarea raţională a resurselor materiale din grupă;

– Este responsabil de păstrarea inventarului grupei;

– Execută toate obligaţiunile stipulate în prezenta fişă.

Cui îi raportează titularul funcţiei:

Directorului instituţiei,

În lipsa directorului –  metodistului, asistentei medicale, şefei de gospodărie, educatorului.

Pe cine îl substituie: ajutor de educator, dădacă sanitară, îngrijitor de încăpere

Cine îl substituie: educatorul, dădacă sanitară, ajutori de educatori.

Cooperarea internă:

– cu personalul didactic şi personalul nedidactic din instituţie;

– cu comitetul sindical din instituţie.

Condiţiile de muncă:

– regimul de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz;

– program:  luni-vineri de la 8.00-16.30; pauza de masă 30 min. (12.00-12.30);

– durata concediului anual este de 28 zile calendaristice;

– are toate drepturile stipulate în CM al RM şi Regulamentul intern.

Capitolul III.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

medii

Cunoştinţe:

–        Cunoaşterea limbii de stat,

–        Cerinţe sanitaro-igienice;

–        Statutul instituţiei preşcolare, regulamentul intern şi instrucţiunile de securitate şi protecţie a muncii, civilă şi antiincendiară.

Abilităţi:

             – de comunicare eficientă;

– de lucru cu copiii;

– de respectare a igienei colective, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect şi consideraţie în relaţiile cu copii, părinţii, administraţia/ reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate.

Întocmită de: 

Nume, prenume___________________________________________________

Funcţia   ______________________________________________

Semnătura ______________________________________________________

Data întocmirii  __________________________________________________

Vizată de:

Semnătura ______________________________________________________

Data ___________________________________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume___________________________________________________

Semnătura  ______________________________________________________

Data  ___________________________________________________________

 

7.FIȘA DE POST A BUCĂTARULUI-ȘEF

Numele, prenumele    ___________________

    Capitolul I.

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport mun.Chişinău

Compartimentul: Instituţia de educație timpurie nr.30, sec.Ciocana

Adresa: or.Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: Bucătar-şef

Nivelul funcţiei:  de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariu de funcţie ______ lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005 , HG RM  nr.381 din 13.04.2006.

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:

Organizarea alimentaţiei şi prepararea bucatelor pentru copii şi colaboratori

Sarcinile de bază:  

1. Organizează activitatea de producere

2. Participă la elaborarea meniului perspectiv şi zilnic

3. Asigură starea sanitaro-epidemiologică a blocului alimentar.

4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Atribuţii de serviciu:    

1.    Organizează activitatea de producere:

ü Verifică calitatea materiei prime de la depozit la blocul alimentar;

ü Asigură respectarea tehnologiei de prelucrare a produselor alimentare;

ü Asigură respectarea tehnologiei preparării bucatelor;

ü Respectă cerinţele de păstrare a  probelor diurne;

ü Respectă regulile generale de preparare a bucatelor;

ü Asigură exploararea corectă a utilajuli tehnic şi frigorific;

ü Respectă instrucţiunile de protecţie  a muncii;

ü Primeşte de la magaziner produsele conform normelor indicate în meniu numai fiind verificate la cîntar;

ü Asigură păstrarea corectă şi repartizarea conform meniului a produselor alimentare;

ü Repartizează produsul finit  conform graficului şi normelor prevăzute pentru fiecare grupă de vîrstă;

ü Exploatează corect utilajul tehnologic şi frigorific;

2.    Participă la elaborarea meniului perspectiv şi zilnic.

ü Respectă normele naturale de organizare a alimentaţiei copiilor în grădiniţă;

ü Studiază şi respectă  meniurile model aprobate de către CSP mun Chişinău;

ü Ţine cont de varietatea zilnică a preparatelor.

3.    Asigură starea sanitaro-epidemiologică a blocului alimentar:

ü Menţine în curăţenie toate încăperile la blocul alimentar;

ü Respectă cerinţele de păstrare a produselor alimentare şi a bucatelor gata;

ü Marchiază inventarul şi utilajul conform cerinţelor;

ü Organizează efectuarea săptămînală a curăţeniei generale la blocul alimentar;

ü Susţine examen de instruire igienică o dată la 2 ani;

ü Respectă regulile sanitare pentru păstrarea probelor diurne;

ü Respectă cerinţele igienice de exploatare a utilajului tehnologic şi frigorific;

ü Asigură respectarea regulilor sanitare în cadrul activităţii de producere;

ü Respectă igiena păersonală şi cea colectivă;

ü Trece controlul medical de 2 ori pe an.

    4.Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

ü   Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz , neglijare,exploatare sau trafic a copiilor din partea semenilor sau adulţilor ;

ü    Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi /sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;

Responsabilităţi:

Poartă răspundere de:

ü Prepararea şi păstrarea calitativă a produselor;

ü Respectarea normelor de organizare a alimentaţiei copiilor;

ü Respectarea stării sanitare a bloculuii alimentar;

ü Respectarea instrucţiunilor de securitate a municii şi antiincendiare;

ü Executarea tuturor  obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Cui îi raportează titularul funcţiei:

Directorului instituţiei:

În lipsa directorului- asistentei medicale.

Cine îi raportează titularului funcţiei: bucătarul, bucătarul auziliar, spălător de veselă.

Pe cine îl substituie: bucătar, bucătarul auxiliar, spălător de veselă.

Cine îl substituie: bucătarul, bucătarul auxiliar.

Cooperarea internă:

– are relaţii de conlucrare cu asistenta medicală, magazinera, bucătarul, bucătarul auxiliar, spălătoreasa de veselă.

Condiţiile de muncă:

– regimul de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz;

– program de muncă: luni – vineri, orele 07.00 – 15.30,  pauză de masă: 30 min;(11.00-11.30)

– durata concediului anual este de 28 plus 7 zile calendaristice;

– Are toate drepturile stpulate în CM al RM şi Regulamentului intern.

                                                       Capitolul III.

                                    Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

studii în domeniu;

– categorie;

– cursuri de perfecţionare profesională o dată la 5 ani;

– examen medical la instruirea igienică.

Experienţă profesională:  vechime în muncă, categorie , avantaj serveşte experienţa în funcţie,

Cunoştinţe:

–        cunoaşterea limbii de stat;

–        norme de organizare a alimentaţiei copiilor;

–        reguli genertale de preparare a bucatelor;

–        Instrucţunile de securitate şi protecţie a muncii;

–        Statutul şi Regulamentul instituţiei preşcolare.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu subalternii, cu informaţia. Abilităţi de elaborare a meniului, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, argumentare, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/ comportamente: Respect şi consideraţie în relaţii cu colaboratorii instituţiei, administraţia / reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, diplomaţie, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Întocmită de: 

Nume, prenume__________________________________________________

Funcţia                     ______________________________________________

Semnătura ________________________________________________ ______

Data întocmirii  __________________________________________________

Vizată de:

Nume, prenume__________________________________________________

Funcţia                     ______________________________________________

Semnătura ______________________________________________________

Data ___________________________________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume___________________________________________________

Semnătura  ______________________________________________________

Data  ___________________________________________________________

 

8.FIȘA POSTULUI BUCĂTARULUI

Numele, prenumele     ____________________________  

 

Capitolul I.

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău

Compartimentul: Instituția de educație timpurie nr. 30,  sec. Ciocana

Adresa: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: bucătar

Nivelul funcţiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie           lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM  nr. 381 din 13.04.2006.                           

Capitolul II.

                                                    Descrierea funcţiei

Obiectivul general al funcţiei:

Prepară produse alimentare pentru copii şi colaboratori, repartizează produsul finit.

Sarcinile de bază:

1. Prepară produsele alimentare conform regulilor tehnologice şi sanitare;

2. Participă la elaborarea meniului perspectiv şi meniului zilnic;

3. Asigură starea sanitaro-epidemiologică a blocului alimentar;

4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Atribuţii de serviciu:    

1.     Prepară produsele alimentare conform regulilor tehnologice şi sanitare:

ü Verifică calitatea materiei prime de la depozit la blocul alimentar;

ü Pregăteşte fructele, legumele şi alte produse pentru preparare;

ü Asigură respectarea tehnologiei de prelucrare a produselor alimentare;

ü Asigură respectarea tehnologiei preparării bucatelor;

ü Respectă cerinţele de păstrare a  probelor diurne;

ü Respectă regulile generale de preparare a bucatelor;

ü Respectă instrucţiunile de protecţie  a muncii;

ü Primeşte de la magaziner produsele conform normelor indicate în meniu, fiind verificate la cîntar;

ü Asigură păstrarea corectă şi repartizarea conform meniului a produselor alimentare;

ü Repartizează produsul finit  conform graficului şi normelor prevăzute pentru fiecare grupă de vîrstă;

ü Exploatează corect utilajul tehnologic şi frigorific.

2.    Participă la elaborarea meniului perspectiv şi meniului zilnic:

ü Respectă normele naturale de organizare a alimentaţiei copiilor în grădiniţă;

ü Studiază şi respectă  meniurile-model aprobate de către CSP, mun. Chişinău;

ü Ţine cont de varietatea zilnică a preparatelor.

 

3.    Asigură starea sanitaro-epidemiologică a blocului alimentar:

ü Menţine în curăţenie toate încăperile la blocul alimentar;

ü Respectă cerinţele de păstrare a produselor alimentare şi a bucatelor preparate;

ü Marchează inventarul şi utilajul conform cerinţelor împreună cu bucătarul şef;

ü Organizează efectuarea săptămînală a curăţeniei generale la blocul alimentar;

ü Susţine examen de instruire igienică o dată la 2 ani;

ü Respectă regulile sanitare pentru păstrarea probelor diurne;

ü Respectă cerinţele igienice de exploatare a utilajului tehnologic şi frigorific;

ü Asigură respectarea regulilor sanitare în cadrul activităţii de producere;

ü Respectă igiena personală şi cea colectivă;

ü Trece controlul medical de 2 ori pe an.

 

4.    Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

ü  Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic a copiilor din partea semenilor sau adulţilor;

ü  Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi /sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Responsabil de:

ü Prepararea şi păstrarea calitativă a produselor;

ü Respectarea normelor de organizare a alimentaţiei copiilor;

ü Respectarea stării sanitare a bloculuii alimentar;

ü Respectarea instrucţiunilor de securitate a municii, civile şi antiincendiare;

ü Executarea tuturor  obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Cui îi raportează titularul funcţiei:

Directorului, asistentei medicale.

Cine îi raportează titularului funcţiei:    bucătarul auxiliar, spălător de veselă.

Pe cine îl substituie: bucătar-şef; bucătarul auxiliar; spălător de veselă.

Cine îl substituie: bucătarul-şef; bucătarul auxiliar.

Cooperarea internă:

– are relaţii de conlucrare cu asistenta medicală, magazinera, bucătarul-şef, bucătarul auziliar, spălător de veselă.

Condiţiile de muncă:

– regimul de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz;

– program: luni – vineri,  I s. orele 06.00 – 14.30,  II s. orele 10.30-19.00;

pauză de masă: 30 min.; I s. (10.00-10.30) ; II s. (14.30-15.30);

– durata concediului anual este de 28 zile calendaristice;

– are toate drepturile stpulate în CM al RM şi Regulamentul intern.

                                                         Capitolul III.

                                    Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:- studii în domeniu;

– categorie;

– cursuri de perfecţionare profesională o dată la 5 ani;

– examen medical la instruirea igienică.

Experienţă profesională: vechime în muncă, categorie, avantaj serveşte experienţa în funcţie.

Cunoştinţe:

–        cunoaşterea limbii de stat;

–        norme de organizare a alimentaţiei copiilor;

–        reguli generale de preparare a bucatelor;

–        Instrucţiunile de securitate şi protecţie a muncii;

–        Statutul şi Regulamentul instituţiei preşcolare.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu colegele, de elaborare a meniului, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, argumentare, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect şi consideraţie în relaţiile cu colaboratorii instituţiei, administraţia/reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, diplomaţie, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Întocmită de: 

Nume, prenume________________________________________________________

Funcţia de conducere ______________________________________________

Semnătura ______________________________________________________

Data întocmirii  __________________________________________________

Vizată de:

Nume, prenume________________________________________________________

Funcţia __________________________________________________________

Semnătura ______________________________________________________

Data ___________________________________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume________________________________________________________

Semnătura  ______________________________________________________

Data  ___________________________________________________________

 

9.FIȘA POSTULUI BUCĂTARULUI AUXILIAR

Numele, prenumele      __________________________________ 

Capitolul I.

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău

Compartimentul: Instituția de educație timpurie nr. 30,  sec. Ciocana

Adresa: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei: bucătar auxiliar

Nivelul funcţiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie           lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM  nr. 381 din 13.04.2006.

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Obiectivul general al funcţiei:

Prepară produse alimentare pentru copii şi colaboratori, repartizează produsul finit.

Sarcinile de bază:

1. Prepară produsele alimentare conform regulilor tehnologice şi sanitare;

2. Participă la elaborarea meniului perspectiv şi zilnic;

3. Asigură starea sanitaro-epidemiologică a blocului alimentar;

4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Atribuţii de serviciu:    

5.     Prepară produsele alimentare conform regulilor tehnologice şi sanitare:

ü Verifică calitatea materiei prime de la depozit la blocul alimentar;

ü Pregăteşte fructele, legumele şi alte produse pentru preparare;

ü Asigură respectarea tehnologiei de prelucrare a produselor alimentare;

ü Asigură respectarea tehnologiei preparării bucatelor;

ü Respectă cerinţele de păstrare a  probelor diurne;

ü Respectă regulile generale de preparare a bucatelor;

ü Respectă instrucţiunile de protecţie  a muncii;

ü Primeşte de la magaziner produsele conform normelor indicate în meniu numai fiind verificate la cîntar;

ü Asigură păstrarea corectă şi repartizarea conform meniului a produselor alimentare;

ü Repartizează produsul finit  conform graficului şi normelor prevăzute pentru fiecare grupă de vîrstă;

ü Exploatează corect utilajul tehnologic şi frigorific.

 

6.    Participă la elaborarea meniului perspectiv şi meniului zilnic.

ü Respectă normele naturale de organizare a alimentaţiei copiilor în grădiniţă;

ü Studiază şi respectă  meniurile-model aprobate de către CSP, mun Chişinău;

ü Ţine cont de varietatea zilnică a preparatelor.

 

7.    Asigură starea sanitaro-epidemiologică a blocului alimentar:

ü Menţine în curăţenie toate încăperile la blocul alimentar;

ü Respectă cerinţele de păstrare a produselor alimentare şi a bucatelor gata;

ü Marchiază inventarul şi utilajul conform cerinţelor împreună cu bucătarul şef;

ü Organizează efectuarea săptămînală a curăţeniei generale la blocul alimentar;

ü Susţine examen de instruire igienică o dată la 2 ani;

ü Respectă regulile sanitare pentru păstrarea probelor diurne;

ü Respectă cerinţele igienice de exploatare a utilajului tehnologic şi frigorific;

ü Asigură respectarea regulilor sanitare în cadrul activităţii de producere;

ü Respectă igiena păersonală şi cea colectivă;

ü Trece controlul medical de 2 ori pe an.

    4.Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

ü Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz , neglijare,exploatare sau trafic a copiilor din partea semenilor sau adulţilor;

ü Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Responsabil de:

ü Prepararea şi păstrarea calitativă a produselor;

ü Respectarea normelor de organizare a alimentaţiei copiilor;

ü Respectarea stării sanitare a bloculuii alimentar;

ü Respectarea instrucţiunilor de securitate a municii, civile şi antiincendiare;

ü Executarea tuturor  obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Cui îi raportează titularul funcţiei:

Directorului, asistentei medicale.

Cine îi raportează titularului funcţiei:    bucătarul auxiliar, spălător de veselă.

Pe cine îl substituie: bucătar-şef, bucătarul auxiliar, spălător de veselă.

Cine îl substituie: bucătarul-şef, bucătarul auziliar.

Cooperarea internă:

– are relaţii de conlucrare cu asistenta medicală, magazinera, bucătarul-şef, bucătarul auxiliar, spălător de veselă.

Condiţiile de muncă:

– regimul de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz;

– program: luni – vineri,  I s. orele 06.00 – 14.30,  II s.orele 10.30-19.00;

pauză de masă: 30 min.; I s. (10.00-10.30); II s. (14.30-15.30);

– durata concediului anual este de 28 zile calendaristice;

– are toate drepturile stpulate în CM al RM şi Regulamentul intern.

                                                         Capitolul III.

                                    Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

studii în domeniu;

– categorie;

– cursuri de perfecţionare profesională o dată la 5 ani;

– examen medical la instruirea igienică.

Experienţă profesională:  vechime în muncă, categorie, avantaj serveşte experienţa în funcţie.

Cunoştinţe:

–        cunoaşterea limbii de stat;

–        norme de organizare a alimentaţiei copiilor;

–        reguli generale de preparare a bucatelor;

–        Instrucţiunile de securitate şi protecţie a muncii;

–        Statutul şi Regulamentul instituţiei preşcolare.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu colegele, de elaborare a meniului, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, argumentare, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect şi consideraţie în relaţiile cu colaboratorii instituţiei, administraţia/reprezentanţii legali ai acestora, spirit de iniţiativă, diplomaţie, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Întocmită de: 

Nume, prenume________________________________________________________

Funcţia de conducere ______________________________________________

Semnătura ______________________________________________________

Data întocmirii  __________________________________________________

Vizată de:

Nume, prenume________________________________________________________

Funcţia __________________________________________________________

Semnătura ______________________________________________________

Data ___________________________________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume________________________________________________________

Semnătura  ______________________________________________________

Data  ___________________________________________________________

10.FIȘA POSTULUI  MAGAZIONIEREI

Numele, prenumele        _____________________

                                                       Capitolul I.

                                                  Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală  Educaţie, Tineret şi Sport mun. Chişinău

Compartimentul: Instituţia de educație timpurie  nr.30,   sec. Ciocana

Adresa: or.Chişinău, str .  Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei:  magazioneră

Nivelul funcţiei:  de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariu de funcţie   _______ lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005 , HG RM  nr.381 din 13.04.2006.

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:

Asigură Instituţia de educație timpurie cu produse alimentare.

Sarcinile de bază:  

1. Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei.

2.  Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor.

3. Rezolvă toate problemele ce revin sectorului alimentar în IET nr.30.

4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Atribuţii de serviciu:

3.    Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei;

n.    Execută prevederile Regulamentului Intern, Statutului ;

o.     Dă dovadă de un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru a asigura un comportament corect   pentru un climat sănătos de muncă , ordine şi disciplină;

p.    Respectă cu stricteţe disciplina de muncă.

q.     Respectă cu stricteţe Instrucţiunea de Protecţie a Muncii, Civilă şi Anti-incendiară.

r.      Perfectează documentaţia necesară şi duce evidenţa strictă a produselor.

s.     Prezintă dări de seamă directorului instituţiei şi DETS sec. Ciocana.

2. Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor   

a).  Asigură respectarea normelor de asigurare a vieţii şi sănătăţii copiilor;

b).  Susţinerea  examenului medical în termenii stabiliţi şi susţine colocviu la minimul sanitar o dată la 2 ani;

d). Asigură bucătăria Instituţiei cu produse de calitate;

e).  Respectă cerinţele sanitaro-igienice de întreţinere a depozitelor, a utilajului şi ambalajului.

3. Rezolvă toate problemele ce ţin de produsele alimentare depozitate în Instituţia preşcolară.

     a). Păstrează şi eliberează produsele alimentare depozitate în magazia Instituţiei connform cerinţelor;

b). Primeşte produse alimentare, de la furnizor, numai la cîntar conform bonului de livrare şi a certificatului de calitate;

     c). Participă la elaborarea meniului perspectiv şi asigură cantitatea de produse necesară pentru 10 zile;

     d). Organizează lucrări de salubrizare şi amenajare a teritoriului instituţiei;

     e). Eliberează produse alimentare de la depozit conform normelor din meniu şi numai la cîntar;

f). Sortează cu regularitate legumele şi fructele;

     g). Asigură realizarea produselor alimentare conform termenilor de păstrare;

i). Predă agenţilor economici ambalajul utilizat.

k). Asigură evidenţa strictă a produselor de la depozitele  instituţiei.

4.Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

    a). Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz , neglijare,exploatare sau trafic a copiilor din partea semenilor sau adulţilor ;

   b). Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi /sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;

Responsabilităţi:

  Poartă răspundere de:

–  ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor din instituţie;

– de normele sanitare de păstrare a produselor;

–  de realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărîrilor emise de directorul instituţiei;

– de asigurarea condiţiilor pentru organizarea alimentaţiei copiilor;

–  de a informa la timp directorul sau DETS sec. Ciocana despre cazurile excepţionale care au loc în Instituţia preşcolară;

– de utilizarea raţională a produselor alimentare depozitate în depozitele instituţiei preşcolare;

– executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Cui îi raportează titularul funcţiei:

–        Directorului, asistentei medicale, secţia alimentaţie a DGETS sec. Ciocana.

Pe cine îl substituie: şef pe probleme de gospodărie;

Cine îl substituie: şeful pe probleme de gospodărie,spălător veselă

Cooperarea internă:

– cu directorul, asistenta medicală, bucătarul –şef,

– cu comitetul sindical din instituţie.

Cooperearea externă:

–        cu secţia – alimentară a DETS sec. Ciocana,

–        cu furnizorii de produse alimentare.

Condiţiile de muncă şi drepturi:

– durata concediului ordinar este de – 28 zile calendaristice +7 zile conf. CCM.

– regimul de muncă: 40 ore/săptămînă, 8 ore / zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz.

– program de muncă: luni – vineri, orele 08.00 – 17.00, de la ora 12.00-13.00 pauză de masă;

– are toate drepturile stipulate în Codul Muncii al RMoldova şi Regulamentul intern.

                                                         Capitolul III.

                                    Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

– medii; medii speciale.

Experienţă profesională: experienţă de lucru de depozitar.

Cunoştinţe:

–        cunoaşterea limbii de stat;

–        regulile generale de păstrare a produselor alimentare;

–        Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentul Intern şi Instrucţiunile de securitate şi Protecţie a Muncii şi Anti – incendiare.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu cântarul. Abilităţi  de respectare a igienei colective, comunicare eficientă.

Atitudini/ comportamente: Respect şi consideraţie în relaţii cu colegii de lucru, administraţia , spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres.

Întocmită de :

Nume, prenume_____________________________

Funcţia de conducere ________________________

Semnătura _____________________________

Data întocmirii  _________________________

Vizată de:

Nume, prenume ____________________________

Semnătura _____________________________

Data __________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume____________________________

Semnătura  ____________________________

Data  _________________________________

 

11. FIȘA DE POST A SPĂLĂTORESEI

Numele, prenumele   ____________________

Capitolul  I

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport municipiul Chişinău

Compartimentul: Instituţia de educație timpurie nr.30   sec. Ciocana

Adresa: or. Chişinău, str.  P. Zadnipru 7/1.

Denumirea funcţiei: spălătoreasă

Nivelul funcţiei: de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariu de funcţie _______  lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr.355 din 23.12.2005, HG RM nr.381 din 13.04.2006

 

Capitolul II

Descrierea funcţiei

 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea calităţii spălării şi călcării obiectelor textile din Instituţie.

Sarcinile de bază:

1. Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei.

2.  Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor.

3. Asigură Instituţia cu obiecte textile spălate şi călcate.

Atribuţii de serviciu:

1. Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei.

2.Execută prevederile Regulamentului Intern, Statutului ;

3. Dă dovadă de un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru a asigura  un climat sănătos de muncă , ordine şi disciplină;

4.    Respectă cu stricteţe disciplina de muncă şi Instrucţiunea de Protecţie a Muncii, Civilă şi Anti-incendiară.

2.  Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor.

a)    informează imediat directorul sau coordonatorul din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a adulţilor;

b)    intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;

c)      asigură respectarea normelor de asigurare a vieţii şi sănătăţii copiilor;

d)     respectă cerinţele sanitaro-igienice de păstrare a  detergenţilor.

3.Asigură Instituţia cu obiecte textile spălate şi călcate.

a)    Spală şi calcă manual/şi la maşina de sp.automat/ toate obiectele textile din Instituţie respectînd cerinţele sanitaro – igienice;

b)    Întreţine încăperea spălătoriei, călcătoriei în corespundere cu cerinţele sanitaro-igienice;

c)    Preiau / predau obiectele textile de la ajutorul de educator conform graficului;

d)    Detaşează petele de pe obiectele textile conform normelor de spălare;

e)    Asigură întreţinerea echipamentelor specifice la spălătorie/ călcătorie.

Responsabilităţi

Titularul funcţiei este responsabil de:

–       Este responsabil de protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

–       Organizarea raţională a activităţii sale de spălătoreasă;

–       Respectarea disciplinei de muncă;

–       Exploatarea utilajului şi evitarea supraîncărcării maşinilor de spălat;

–       Realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărîrilor emise de directorul instituţiei;

–       Utilizarea raţională a produselor de igienă şi a inventarului utilizat;

–       Susţinerea  examenului medical în termenii stabiliţi şi susţine colocviu la minimul sanitar o dată la 2 ani;

–       Spălarea şi călcarea obiectelor textile strict din Instituţie;

–       Executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Împuterniciri:

–                 să solicite condiţii adecvate de muncă;

–                 să solicite echipament de protecţie şi ustensile de lucru.

Cui îi raportează titularul funcţiei: raportează directorului şefului în probleme de gospodărie.

Pe cine îl substituie:  în caz de necesitate, substituie unul din personalul auxiliar al instituţiei.

Cine îl substituie:  poate fi substituit de  ajutorul şefei pe partea gospodărească.

Cooperare internă:

–   cadrele didactice şi personalul nedidactic din instituţie;

Mijloacele de lucru / echipamentul utilizat:

–    IOVSC, normele sanitaro-epidemiologice, instrucţiunile de protecţia muncii;

–       Echipament special de protecţie;

–       Inventar (căldare, teu, cârpe etc.), 3 maşini  de spălat, fier de călcat, centrifugă, masină de uscat rufele…

–  Soluţii dezinfectante şi detergenţi.

Condiţiile de muncă:

–       regimul de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;

–       program de muncă: luni – vineri, orele 8.00 – 17.00;

–       program de prânz: 12.00-13.00;

–       activitate preponderent în instituţie.

 

Capitolul III

                        Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

–      curs de instruire igienică ;

–      medii, medii de specialitate.

Experienţă profesională: ————-

Cunoştinţe:

–    cunoaşterea limbii de stat;

–    cunoaşterea legislaţiei în domeniu ( IOVSC,  instrucţiunea de securitate şi protecţie a

muncii şi anti-incendiare, cerinţele sanitaro-epidemiologice din instituţia preşcolară,

procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de

învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului)

 

Abilităţi:, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicare, de lucru în echipă.

 

Atitudini /comportamente: respect şi consideraţiune în relaţiile cu copiii, cadrele didactice, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, empatie, discreţie, seriozitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate.

 

Întocmită de:

Nume, prenume    _________________________

Funcţia______________

Semnătura __________

Data întocmirii

 

Vizată de:

Nume, prenume__________________

Funcţia publică__________________

Semnătura__________

Data____________

 

Luată la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume__________________

Semnătura______________

Data___________

 

12.FIȘA DE POST A  LUCRĂTORULUI DE DESERVIRE A CLĂDIRII

Numele, prenumele             ___________________

                                                        Capitolul I.

                                                  Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Ciocana.

Compartimentul: Instituția de educație timpurie nr. 30 sec. Ciocana

Adresa: mun.Chişinău, str . Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei:  muncitor pentru deservirea clădirii

Nivelul funcţiei:  de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie ______ lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform HG RM nr. 355 din 23.12.2005 , HG RM  nr. 381 din 13.04.2006.

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Obiectivul general al funcţiei:

Asigură buna funcţionalitate a reţelelor inginereşti din Instituţie şi lichidează defecţiunile inventarului tare.

Sarcinile de bază:  

1.Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei.

2. Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor.

3.  Înlătură deficienţele şi neregulile apărute în instituţie cu aprobarea şefului de gospodărie.

4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Atribuţii de serviciu:

1. Respectă prevederile Legislaţiei în vigoare în activitatea instituţiei;

a) execută prevederile Regulamentului Intern , Statutului ;

b) dă dovadă de un comportament corect în relaţiile de serviciu pentru a asigura  un climat sănătos de muncă , ordine şi disciplină;

c) respectă cu stricteţe programul de muncă stabilit.

d) respectă cu stricteţe Instrucţiunea de Protecţie a Muncii, Civilă şi Anti-incendiară.

2. Respectă Instrucţiunea cu privire la Ocrotirea Vieţii şi Sănătăţii Copiilor:   

a)  Asigură respectarea normelor de asigurare a vieţii şi sănătăţii copiilor, de protecţie a muncii şi protecţiei anti-incendiare ;

b) Respectă strict disciplina de muncă şi termenii de susţinere a examenului medical;

c) Repară în termeni restrînşi mobilierul defectat;

d) Asigură buna funcţionare a sistemelor de încălzire, apeduct, ventilare şi canalizare, a încăperilor, a blocului alimentar, spălătoriei etc.;

e) Organizează desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a mobilierului instituţiei preşcolare în lipsa copiilor.

3.  Înlătură deficienţele şi neregulile apărute în instituţie cu aprobarea şefului de gospodărie.

     a) Asigură calitatea lucrărilor efectuate;

b) Efectuează lucrări de reparaţie a mobilierului, apeduct, canalizare, sistemei de încăţlzire, uşi, ferestre;

     c) Participă împreună cu colaboratoriii la lucrările de salobrizare şi amenajare a teritoriului instituţiei;

    d) Verifică lunar funcţionalitatea utilajului la blocul alimentar şi spălătoriei ;

f)  Sistematic se informează din Registrul de sugestii ,,Cu privire la reparațiile curente ale mobilierului, ferestrelor, robinetelor, WC- lor (a deficienţelor apărute)” din grupe;

     g) Asigură securitatea întregului patrimoniu, întreprinde măsuri pentru preîntîmpinarea incendiilor.

4.Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă:

    a) Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de abuz , neglijare, exploatare sau trafic a copiilor din partea semenilor sau adulţilor;

   b) Intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi /sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Responsabil de:

–  ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor din instituţie;

–  asigurarea, păstrarea şi menţinerea bunurilor materiale tari, restabilirea lor;

–  de realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărîrilor emise de directorul instituţiei;

– de crearea condiţiilor securizante pentru organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ  a copiilor;

–  de a informa la timp directorul despre cazurile excepţionale care au loc în Instituţia preşcolară;

– de utilizarea raţională a resurselor materiale ( cuie, sticlă, scînduri) din Instituţie;

– executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Cui îi raportează titularul funcţiei:

Directorului instituţiei, şefului pe probleme gospodăreşti.

Pe cine îl substituie:  ———;

Cine îl substituie: paznicul.

Cooperarea internă:

– cu personalul nedidactic din instituţie,

– cu comitetul sindical din instituţie.

Cooperearea externă:

–        cu DETS sec. Ciocana.

Condiţiile de muncă şi drepturi:

– durata concediului ordinar este de 28 zile calendaristice + 3 zile conf. CCM;

– regimul de muncă: 40 ore/săptămînă, 8 ore/zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos după caz;

– program : luni – vineri, orele 08.00 – 17.00, de la ora 12.00-13.00 pauză de masă;

– are toate drepturile stipulate în Codul Muncii al RMoldova şi Regulamentul intern.

                                                         Capitolul III.

                                    Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii:

– medii; medii speciale.

Experienţă profesională: experienţă de lucru de depozitar.

Cunoştinţe:

–        cunoaşterea limbii de stat;

–        cerinţele sanitaro-igienice în instituţiile preşcolare;

–        Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentul Intern şi Instrucţiunile de securitate şi Protecţie a Muncii şi Antiincendiare.

Abilităţi: Abilităţi  de respectare a igienei colective, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect şi consideraţie în relaţiile cu colegii de lucru, administrația, spirit de iniţiativă, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort .

Întocmită de :

Nume, prenume_____________________________

Funcţia de conducere ________________________

Semnătura _____________________________

Data întocmirii  _________________________

Vizată de:

Nume, prenume ____________________________

Semnătura _____________________________

Data __________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume____________________________

Semnătura  ____________________________

Data  _________________________________

 

13.FIȘA POSTULUI PAZNICULUI

Numele, prenumele    _____________________    

Capitolul I

Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport mun.Chişinău

Compartimentul:  Instituția de educație timpurie nr.30, sec. Ciocana

Adresa: or.Chişinău, str.  Petru Zadnipru 7/1

Denumirea funcţiei:      paznic

Nivelul funcţiei: funcţie de execuţie

Nivelul de salarizare: Salariu de funcţie  ___  lei, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform GH RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM nr. 381 din 13.04.2006.

       Capitolul II.

Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:

Paza clădirii, bunurilor şi valorilor primite în pază şi să asigure întreţinerea acestora în timpul turei in  creşa-grădiniţă nr.30

Sarcinile de bază

1.    Să asigure paza unităţii pentru care a fost angajat.

2.    Execută modul de pază pe întreg perimetru.

3.    Protejează clădirea şi bunurile împotriva furtului, incendiilor, avarierii, dezastrelor naturale.

4.    Să inspecteze încăperea şi teritoriul adiacent acesteia.

5.    Să consemneze tot ce este legat de clădirea pe care o are în pază.

6.    Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile interne.

Atribuţii de serviciu:

1.Să asigure paza unităţii pentru care a fost angajat

a).  anunţă imediat Şeful pe probleme gospodăreşti la constatarea unor nereguli sau Directorul  în cazuri grave;

b).  verifică toate încăperile la plecarea angajaţilor din Instituţie;

c).  interzice pătrunderea în incinta grădiniţei, în zilele nelucrătoare, a angajaţilor, fără acordul directorului;

d). ajută la descărcarea şi depozitarea materialelor livrate în Instituţie;

e). participă  la efectuarea  lucrărilor de salubrizare a terenului instituţiei;

f).  curăţă acoperişul de frunze, crengi şi în timp de iarnă – de zăpadă;

g).  revizuieşte sistematic sistema de scurgere  şi de lichidat dificultăţile ;ş.a

 2. Execută modul de pază pe întreg perimetru

a).  deschide porţile şi uşile dimineaţa la ora stabilită – 07.00 şi transmite Instituţia administratorului de serviciu;

b).  oferă bucătăreselor accesul în bucătărie la ora 06.00 dimineaţa;

c). verifică starea geamurilor şi uşilor, la plecarea tuturor angajaţilor, pentru a asigura o bună pază a patrimoniului Instituţiei în timpul turei;

d). inspectează teritoriul adiacent Instituţiei pentru a asigura accesul în cazuri excepţionale;

 3. Protejează clădirea şi bunurile împotriva furtului, incendiilor,avarierii, dezastrelor naturale

 4. Să inspecteze încăperea terenul şi teritoriul adiacent.

 5. Să consemneze tot ce este legat de clădirea pe care o are în pază.

  6.Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile interne.

Responsabilităţi:

–  este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin

–  are obligaţia a se prezinte la serviciu la ora prestabilită, fără întârzieri

– are obligaţia de a nu părăsi postul în timpul serviciului

–  are obligaţia de a nu absenta fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea  unităţii despre aceasta

– este obligat să respecte  graficul de susţinere a examenului medical.

–  este responsabil de paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor materiale din interiorul clădirii şi   valorilor încredinţate (inclusiv perimetru) pe timpul serviciului său

–  este responsabil de accesul persoanelor străine în incinta unităţii în afara orelor de program, pe timpul serviciul său

–  este responsabil de verificarea periodică în timpul serviciului a încăperilor, pentru a preveni eventualele avarieri, scurgeri de apă, incendii etc.. pe timpul serviciului său

–  este responsabil material pentru pierderea, sustragerea, deteriorarea unor bunuri pe timpul  serviciului său

–  este responsabil financiar pentru echipamentele luate în primire în mod direct, cât şi cele care nu   îi aparţin direct, dar sunt la punctul de lucru

–  este responsabil de asigurarea securităţii tuturor încăperilor

– are obligaţia de a cunoaşte locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului

–  are obligaţia de a face rondul tuturor spaţiilor pentru a verifica eventualele defecţiuni

–  este responsabil de sesizarea conducerii şi organelor de poliţie în legătură cu orice faptă de natura a prejudicia patrimoniul unităţii.

Împuterniciri:

– să solicite şi să primească de la conducere orice informaţie de care are nevoie pentru exercitarea serviciului,

– să înainteze propuneri vizând îmbunătăţirea organizării serviciului de pază a instituţiei;

– să  stopeze şi să legitimeze persoanele suspecte la intrare în instituţie.

Cui îi raportează titularul funcţiei: paznicul raportează şefului de gospodărie,  Directorului Instituţiei. Prin delegare, la necesitate, poate raporta în alte instanţe.

 Pe cine îl substituie:paznicul, în caz de necesitate, substituie alt paznic.

Cine îl substituie: paznicul poate fi substituit, în caz de necesitate, de alt paznic, în baza unui ordin.

Cooperarea internă:

– cu administratorul instituţiei,

– cu angajaţii din  instituţie.

Cooperarea externă:

– cu organele de poliţie din zona de responsabilitate

– cu pompierii în cazul stingerii şi prevenirii incendiilor din zona de responsabilitate

Mijloacele de lucru/ echipamentul utilizat:

– telefon

– lanternă

Condiţiile de muncă:

–  regimul de muncă: munca în schimburi, 40 ore pe săptămână, 12  ore în tură, disponibilitatea lucrului peste program(la necesitate), munca conform graficului în zile de repaus, după caz.

– pauză de masă:  1 oră (la locul de muncă)

– activitate preponderent în instituţie, desfăşurarea activităţii în coridoare, în perimetru instituţiei.

  Capitolul III

                                    Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: medii generale

Experienţă profesională:

– avantaj serveşte o practică în domeniul pazei;

Abilităţi:

– persoană de încredere, reacţii rapide, memorie bună, atenţie selectivă, concentrată şi distributivă.

Atitudini/ comportamente: Respect în relaţii cu colegii, disciplină, responsabilitate personală, rezistenţă la efort şi stres, eficienţă personală, comportament etic, integritate, acordare şi transmitere informaţii, modul de utilizare a stingătorului.

Întocmită de: 

Nume, prenume   __________________________

Funcţia  ________________________________

Semnătura ___________________

Data întocmirii  _______________

Vizată de:

Nume, prenume _____________________________

Funcţia  ___________________________

Semnătura _____________________

Data _______________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Nume, prenume_________________________

Semnătura  _____________________

Data  _________________

 

 

 

 

 

 

X.DISPOZIȚII FINALE

9.1. Responsabilitatea privind modul de aplicare a prezentului Regulament revine administrației instituției de educație timpurie de comun acord cu comitetul sindical.

9.2. Obligația familiarizării salariaților, contrasemnătură, cu conținutul Regulamentului intern al instituției trebuie îndeplinit de către angajator în termen de 5 zile  lucrătoare de la aprobarea regulamentului.

9.3. Participarea angajaților la realizarea problemelor privind respectarea Regulamentului intern se reglementează prin prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.

9.4. Prezentul regulament se aduce la cunoștința tuturor salariaților instituției de educație timpurie contrasemnătură de către angajator și intră în vigoare după aprobarea lui la ședința Consiliului de administrație, fiind semnat de directorul instituției de educație timpurie și președintele comitetului sindical  și produce efecte juridice pentru salariați  de la data emiterii ordinului.

9.5. Prezentul Regulament intern este elaborat în baza Codului Muncii al Republicii Moldova,art.198.,199,Convenția Colectivă de Muncă.

9.6. Regulamentul intern se afișează pe panouri  la loc vizibil în incinta instituției de educație timpurie.